CG Live

Vaš pogled na grad

PREDSTAVLJAMO: PROFESORICA VESELINKA ZEČEVIĆ, PRIZNATI NAUČNO – ISTRAŽIVAČKI RADNIK U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Veselinka Zečević je rođena 26. septembra 1963. godine u Brzavi, Opština Bijelo Polje. Osnovnu školu je završila u Zatonu, a srednju u Bijelom Polju.

Ratarski odsjek, na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, upisala je školske 1981/82. godine, a diplomirala 04. februara 1986. godine, sa prosečnom ocenom u toku studija 8,7 Diplomski rad bio je iz oblasti Oplemenjivanja biljaka na temu: “Analiza rodnosti novih hibrida kukuruza Instituta za kukuruz u 1984. godini”.

Godine 1986. upisala je Poslediplomske studije na Ratarskom odseku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, grupa Semenarstvo. Nakon položenih ispita, dana 03.10.1991. godine odbranila je magistarski rad pod naslovom: “Proučavanje uticaja stepena zrelosti semena ozime pšenice na njegovu biološku i poljoprivrednu vrednost”.

Dana 18. decembra 1992. godine, (broj: 941/3-2) stiče naučno-istraživačko zvanje ISTRAŽIVAČ – SARADNIK.

Doktorsku disertaciju odbranila je 15. novembra 1996. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za oplemenjivanje biljaka, pod naslovom: “Genetička identifikacija različitih sorti ozime pšenice (Triticum aestivum ssp. vulgare)”.

Dana 26. februara 1997. godine (broj: 06-00-6/764) stiče naučno zvanje NAUČNI SARADNIK.

Dana 19. juna 2002. godine (broj: 06-00-6/1901) stiče naučno zvanje VIŠI NAUČNI SARADNIK.

Dana 11. jula 2007. godine (broj: 06-00-69/222) stiče naučno zvanje NAUČNI SAVETNIK.

Dana 28. maja 2008. godine (broj: 679/08) izabrana je za REDOVNOG PROFESORA na Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli, Megatrend univerzitet Beograd.

Profesionalno iskustvo:

U stalnom radnom odnosu je od 09. maja 1988. godine. U Institutu SRBIJA, Centru za strna žita Kragujevac, radila je 20 godina i stekla sva naučna zvanja, a od 28. maja 2008. godine stalno je zaposlena na Fakultetu za biofarming Megatrend univerziteta u Bačkoj Topoli, u zvanju redovnog profesora.

Naučna, inovativna i stručna delatnost:

U magstarskoj tezi, doktorskoj disertaciji i radovima objavljenim u domaćim i stranim naučnim časopisima i prezentiranim na naučnim skupovima nacionalnog i međunarodnog značaja, bavi se oplemenjivanjem strnih žita, posebno oplemenjivanjem pšenice na prinos i tehnološki kvalitet. Proučava i genetičke osnove tehnološkog kvaliteta i prinosa pšenice, varijabilnost i ekološku stabilnost komponenti prinosa i tehnološkog kvaliteta pšenice, izučava kvalitet semena strnih žita u zavisnosti od ishrane i tehnologije proizvodnje. Bavi se i proučavanjem proizvodnje alternativnih vrsta žita u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji.

Kao autor/koautor, objavila je preko 270 biblografskih jedinica, koje su citirane u domaćoj i stranoj naučnoj i stručnoj literaturi. Koautor je 4 sorte pšenice.

Bila je angažovana u naučno-istraživačkom radu na većem broju projekata (16), u svojstvu rukovodioca istraživačkog tima i člana istraživačkih timova, u zemlji i inostranstvu, između ostalog: „Istraživanja strnih žita u cilju povećanja genetskog potencijala rodnosti i kvaliteta i daljeg unapređenja proizvodnje, tema: Ispitivanje kvaliteta zrna i brašna novih linija pšenice”; „Genetička, fiziološka i ekološka istraživanja strnih žita, potprojekat E.1201A, tema: Nasleđivanje komponenti kvaliteta kod pšenice“; „Razvoj savremenih tehnologija gajenja strnih žita, potprojekat S.4.02.37.435, tema: Mogućnost korišćenja mešavina pšenice, raži i tritikalea za proizvodnju hleba za posebne namene“; „Agrobiološka, biohemijska i ekofiziološka istraživanja u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu (12.E.05), teme: Utvrđivanje polimorfnosti gena i genetičke divergentnosti genotipova strnih žita i Proučavanje i iskorišćavanje genetičkih resursa strnih žita“; „Unapređenje proizvodnje strnih žita – EVB: S.4.18.39.0109, tema: Oplemenjivanje i stvaranje novih sorti strnih žita visokog tehnološkog kvaliteta“; „Varijabilnost glijadinskih alela kod domaćih sorti pšenice, tema: Genetičke osnove tehnološkog kvaliteta pšenice“ (Centar SANU Univerziteta u Kragujevcu, 1998-2002); „Strna žita-oplemenjivanje i napredne tehnologije gajenja za poboljšanje prinosa i kvaliteta hrane-TR 6893.B, tema: Izučavanje tehnološkog kvaliteta pšenice, tritikalea i raži“; „Ispitivanje novih tehnologija upotrebe strnih žita – TR IP 451-01-02960/2006-15, tema: Karakterizacija genotipova i iznalaženje tehnologija proizvodnje strnih žita za dobijanje novih vrsta brašna“; „Razvoj novih tehnologija za unapređenje proizvodnje strnih žita, teme: Proučavanje tehnološkog kvaliteta strnih žita u zavisnosti od načina ishrane, gustine setve i ekoloških uslova i Izučavanje mešavina brašna novih sorti pšenice, tritikalea i raži“; „Unapređenje održivosti i konkurentnosti u organskoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji primenom novih tehnologija i inputa, TR 31031 (MNTR R. Srbije, 2011-2014)“; „Izučavanje genetičke osnove poboljšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima, TR 31092 (MNTR R. Srbije, 2011-2015)“.

Učestvovala je na IPA projektu sa Mađarskom: Improvement of cereal for conventional production and biofarming, projektni zadatak ″Organic Production of Cereals and Pseudocereals″ (IPA project Hungary-Serbia), Registry number: B40/4-764/2011/K/3, Application ID: HUSRB/1002/214/045; Call for Proposals ID: HUSRB/1002.

Članstvo u profesionalnim (strukovnim) asocijacijama:

Član je Razvoje Akademije Poljoprivrede Srbije (RAPS)

Član je Društva genetičara Srbije

Član je Društva semenara i selekcionera Srbije

Član je Balkanske ekološke asocijacije (B.EN.A.)

Ostalo:

Bila je predsednik komisije ili član za izbor u naučno-istraživačka i nastavna zvanja.

Bila je mentor, predsednik i član komisije za ocenu prijave i odbranu diplomskih radova, master radova i doktorskih disretacija na Fakultetu za Biofarming.

Učestvovala je na domaćim i međunarodnim konferencijama, simpozijumima i kongresima više od 40 puta. Citirana je više od 150 puta u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja.

Učestvovala je u definisanju i realizaciji programa međunarodnih i domaćih konferncija. Bila je recenzent zbornika radova sa skupova međunarodnog i nacionalnog značaja i nacionalnih projekata. Uradila je recenzije više radova za međunarodne i nacionalne naučne časopise, kao što su: Journal of Plant Breeding and Crop Science, African Journal of Agriculture Research, African Journal of Biotechnology, Polish Journal of Natural Science, Kragujevac Journal of Science, Journal of Agricultural Sciences, Ratarstvo i povrtarstvo, Hemijska industrija.

Posjeduje dobro znanje engleskog, a služi se ruskim jezikom.

Sarađuje sa većim brojem naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija u zemlji i inostranstvu.