CG Live

Vaš pogled na grad

LOKALNA UPRAVA DODIJELILA SREDSTVA FORUMIMA ŽENA POLITIČKIH PARTIJA

Na osnovu člana 14 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 003/20) i Odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu (‘’Sl.list CG’’-opštinski propisi br.038/20), sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina budžetskih sredstava za redovan rad ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020.godinu.

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima određen je shodno čl.14 stav 2 i 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i prenosiće se političkim subjektima mjesčno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec na podračune ženskih organizacija.

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesčnom nivou raspoređivati ženskim organizacijama u političkim subjektima određena je na osnovu čl.14 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to: