CG Live

Vaš pogled na grad

NAJAVA: U ČETVRTAK DAN OTVORENIH VRATA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

Ko­mi­si­ja za ras­po­dje­lu sred­sta­va ne­vla­di­nim org­aniz­aci­ja­ma Opštine Bijelo Polje održaće u četvrtak, 26. novembra “Dan otvorenih vrata”.

To­kom otvo­re­nog sa­stan­ka, komisija će informisati sve zainteresovane nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu.

Ko­mi­si­ja je, da po­dsjeti­mo, ras­pi­sa­la Jav­ni kon­kurs za ras­po­dje­lu ukup­no 50.000,00 eura, a za­htje­vi i pro­je­kat, sa po­treb­nom do­ku­men­ta­ci­jom pod­no­se se za­ključ­no sa 19. decembrom 2020. godine.

Sastanak sa nevladinim organizacijama održaće se u Sali Skupštine opštine sa početkom u 12 časova uz poštovanje mjera i preporuka NKT-a i Instituta za javno zdravlje.