CG Live

Vaš pogled na grad

JAVNI POZIV NA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE PREDUZETNIKE

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike na osnovu člana 3 i 5 Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2020.godini („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 38/20 )

r a s p i s u j e: J A V N I P O Z I V

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2020. godini.

Pozivaju se nezaposlena lica do navršenih 30 godina života, koja žele da pokrenu sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv.Sredstva predviđena budžetom Opštine Bijelo Polje raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito:

podstiče ekonomski razvoj opštine,podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja (unapredjenjem voćarstva, povrtlarstva, stočarstva, realizacijom programa na ruralnom području koji doprinose turističkom razvoju grada, podstiču razvoj organske poljoprivredne proizvodnje i sl.)stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i zanatstva,doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa kulture i očuvanja kulturne baštine,doprinosi razvoju sporta i fizičke kulture,doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine,podstiče razvoj intelektualnih usluga.

Za sve nabrojane podsticaje Odlukom o budžetu opštine Bijelo Polje za 2020.godinu, kao i Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2020.godini, predviđeno je ukupno 20.000,oo eura.

Nezaposlena mlada lica mogu konkurisati sa najviše dva biznis plana, s tim što samo jedan plan može biti podržan.

Nezaposlena mlada lica mogu konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna su da to naznače u prijavi na Javni poziv.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od 20 % od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku mladom preduzetništvu.

Nezaposlena mlada lica obavezuju se da će sve aktivnosti definisane biznis planom realizovati u periodu od 6 mjeseci.

Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za mlade preduzetnike u 2020. godini, otvoren je 15 dana od dana njegovog objavljivanja na web stranici i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

Prijava na Javni poziv se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje.

U zapečaćenoj koverti nezaposlena mlada lica koja žele da pokrenu sopstveni biznis prilažu:prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,predlog biznis plana,ovjerenu kopiju lične karte,potvrdu o nezaposlenosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,izjavu podnosioca prijedloga projekta o pravnoj odgovornosti,izjavu podnosioca prijedloga biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji,tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

6. Biznis plan treba da sadrži:

Osnovne podatke: Kratak opis biznis plana, Analiza tržišta, proizvoda i usluga, Lokacija,Predračun investicionih ulaganja; Sufinansiranje biznis plana; Plan rashoda poslovanja; Prateća dokumentacija.

Eliminatorni kriterijumi za predloženi biznis plan su:

nedostatak formalnih uslova za kandidovanje biznis plana,biznis plan ne korespondira sa predloženim oblastima iz tačke 1 stav 2 Javnog poziva,ako obuhvata aktivnosti iz nadležnosti Vlade Crne Gore, kao što je obrazovanje, zdravstvena, socijalna zaštita i slično,kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći,koji se isključivo temelji na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti,obuhvata aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnost za ljudsko zdravlje.

Korisnici finansijskih sredstava nakon realizacije aktivnosti definisanih biznis planom u obavezi je da nastavi svoju privrednu aktivnost najmanje 12 mjeseci nakon završetka projekta.

Kriterijumi za bodovanje biznis planova za dodjelu sredstava su:Podnosilac prijave ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju biznis plana, Inovativni aspekt biznis plana,Ciljevi plana su mjerljivi, realni i vremenski određeni,Sufinansiranje biznis plana,Budžet biznis plana realno prikazan i usklađen sa aktivnostima,Održivost biznis ideje.

Na postupak bodovanja, utvrđivanja rang liste, donošenja i objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava, zaključivanje ugovora, praćenja realizacije biznis plana i druga pitanja shodno se primjenjuju odredbe Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 4/17).

Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od 12 – 14 časova u Kancelariji za mlade u sportskoj hali u Nikoljcu ili na telefon 069/371-533 (kontakt osoba Mirha Kasumović).

Predsjednica Komisije, Nemša Omerhodžić