CG Live

Vaš pogled na grad

JAVNA RASPRAVA O ODLUCI O JAVNOM LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA

Na osnovu člana 16 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Sl.list CG – opštinski propisi” br.34/11), člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18 I 34/19) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, u t v r đ u j e:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Povodom Nacrta Odluke o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Opštine Bijelo Polje, organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 (petnaest) dana.

Centralna javna rasprava održaće se 02.12. 2020. godine u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje sa početkom u 12 časova.

Pozivaju se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne službe i stručne institucije da se uključe u proces javne rasprave i daju svoj doprinos da sadržaj Odluke bude što kvalitetni.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Sportski centar “Nikoljac” Bijelo Polje, ili na email adresu preduzetnistvo@bijelopolje.co.me.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj će razmotriti primjedbe,predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.