CG Live

Vaš pogled na grad

K O N K U R S za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2021. godini

K O N K U R S za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2021. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2021. godini realizaciju programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajednička i cjelovita prezentacija crnogorske kulture na referentnim međunarodnim manifestacijama i festivalima.
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.
Pravo učešća nemaju:- fizička lica,- nevladine organizacije,- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.
Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema kriterijumima propisanim članom 73 Zakona o kulturi: – umjetnički kvalitet i značaj projekta za razvoj crnogorske kulture,- reference realizatora,- doprinos afirmaciji multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva, – doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine, – doprinos zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza,- afirmacija perspektivnih talenata, – doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.
Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore u iznosu od 50% ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, shodno pravilima o državnoj pomoći.
Projekti i programi koji nemaju projektovano sufinansiranje mimo budžeta Ministarstva kulture, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza. 
Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.mku.gov.me .
Uz precizno popunjeni obrazac sa podacima o podnosiocu prijave, dostavljaju se i obavezni prilozi iz tačke 4 obrasca:- Rješenje o registraciji,- Potvrda/ ugovor o učešću,- Podaci o međunarodnoj manifestaciji ili festivalu,- Program crnogorskog učešća i promocije,- Spisak učesnika sa izjavama o prihvatanju učešća,- Dinamika realizacije projekta,- Detaljno specifikovan budžet projekta sa izvorima finansiranja,- Plan medijske prezentacije.
Prijava sa navedenim prilozima, podnosi se:- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa 83, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za … (navedite oblast)«.- i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u, CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima). 
Prijave se podnose zaključno sa 25. januarom 2021. godine. 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave napisane rukom nijesu prihvatljive.Konkursni materijal se ne vraća.
Vrednovanje projekata vrši komisija koju Ministarstvo obrazuje od afirmisanih umjetnika i stručnjaka u kulturi.Ministarstvo će na predlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.
Rezultati konkursa biće javno objavljeni.
Tekst konkursa
Prijava za Konkurs 2021. Medjunarodna prezentacija CG
Obrazac izvještaja o realizaciji projekta

Izvor: https://mku.gov.me/ministarstvo