CG Live

Vaš pogled na grad

Javni oglas za izdavanje dozvola za obavljanje privrednog ribolova u ribolovnom moru Crne Gore

Na osnovu člana 5 stav 2 tačka 6, člana 20 stav 1 i člana 53 stav 1 Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi („Sl. List CG“, br. 56/09, 40/11 i 47/15), člana 18 stav 1 i člana 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), a u vezi sa naučnim mišljenjem Univerziteta Crne Gore – Institut za biologiju mora, broj: 06-318/20-12874/2 od 31. decembra 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni oglas za izdavanje dozvola za obavljanje privrednog ribolova u ribolovnom moru Crne Gore