CG Live

Vaš pogled na grad

Poziv za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD)

Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava objavila je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD).

Izbori za Komitet biće održani na 29. sastanku strana ugovornica Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, u Njujorku, 24. juna 2021. godine.

Od eksperata se očekuje da budu ličnosti visokih moralnih kvaliteta i prepoznate kompetencije u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava. Članovi se biraju na period od četiri godine i imaju pravo na reizbor. Države ugovornice kandiduju jednog eksperta, koji, u slučaju izbora, djeluje u ličnom svojstvu. 

Prilikom izbora kandidata vodi se računa o ravnomjernoj geografskoj i zastupljenosti različitih pravnih sistema. Na predstojećim izborima bira se devet članova Komiteta.Rok za dostavljanje prijava Ministarstvu vanjskih poslova je 12. februar 2021. godine.

Komisija za izbor kandidata za članstvo u ugovornim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava će razmotriti ispunjenost uslova prijavljenih kandidata i procijeniti svrsishodnost podnošenja kandidature.Detaljnije informacije o Komitetu, načinu izbora članova i njihovom mandatu, formular za prijavu kandidata, dostupni su ovdje..