CG Live

Vaš pogled na grad

Odluka o izboru kandidata – predstavnika NVO za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/2018), Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore donosi
ODLUKUo izboru kandidata – predstavnika NVO za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivouI.

Za članove Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou izabrani su kandidati Vanja Ćalović Marković i Stevo Muk,II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore je uputio javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou koji je objavljen na internet stranici Vlade Crne Gore i internet portalu elektronske uprave 11. januara 2021. godine. 


Po isteku roka propisanog javnim pozivom, na adresu Kabineta potpredsjednika Vlade Crne Gore prispjeo je predlog sa potpunom i validnom dokumentacijom od strane:


1. NVO Politikon mreža, NVO Institut za pravne studije (IPS), NVO Bjelopoljski demokratski centar, NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, NVO Centar za gradjansko obrazovanje, NVO Institut alternative koje su predložile Steva Muk; 

2. NVO Centar za monitoring i istraživanje-CeMI, NVO Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, NVO Centar za demokratsku tranziciju, NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora koje su predložile Vanju Ćalović Marković;

3. NVO CTA Crnogorske Turističke Agencije koja je predložila Božidara Vujičića;


4.NVO EURO MOST, NVO ”35 mm”, NVO Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, NVO Gradjanska alijansa koje su predložile Vladimira Otaševića.

Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore, po javnom pozivu za izbor dva člana Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, sačinio je listu kandidata koji su predloženi za članove od strane nevladinih organizacija.

Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore, saglasno članu 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, je na svojoj internet stranici i internet portalu elektronske uprave objavio listu predstavnika nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile i dostavile uredne i potpune predloge, kao i listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge 26. januara 2021.godine.

Uvidom u listu kandidata i razmatrajući predloge utvrđeno je da predloženi kandidati, Vanja Ćalović Marković i Stevo Muk, ispunjavaju sve uslove iz javnog poziva, u skladu sa Uredbom, te da su njihovo dosadašnje iskustvo, istraživanja, objavljeni radovi, realizacija projekata iz oblasti antikorupcije, značajan doprinos na unapredjenju stanja u ovoj oblasti kao i kredibilitet nevladinih organizacija koje su ih predložile, opredijelile da Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore donose odluku po kojoj su navedeni kandidati, izabrani za člana i članicu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou.

POTPREDSJEDNIK VLADE dr Dritan Abazović