CG Live

Vaš pogled na grad

Dvije CANU nagrade naučnicima sa Elektrotehničkog fakulteta

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti svake druge godine, iz Fonda za podsticanje naučnog i umjetničkog podmlatka CANU, dodijeljuje nagrade najboljim mladim stvaraocima za rezultate i ostvarenja u oblasti nauke i umjetnosti. Za 2019/2020. godinu nagrađeno je pet mladih stvaralaca, od čega dvojica sa Univerziteta Crne Gore i to oba sa Elektrotheničkog fakulteta. Nagrađeni su dr Martin Ćalasan, docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore i dr Miloš Brajović, saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Martin Ćalasan je do sada učestvovao u realizaciji sedam naučnoistraživačkih projekata. U okviru ovih projekata vršio je istraživanja primjene električnih mašina u proizvodnji električne energije iz energije morskih struja, optimizaciji rada električnih vozila, uticaju punionica za elektromobile na kvalitet električne energije, procjeni proizvodnje električne energije iz solarne energije i slično. Što se tiče naučnih publikacija, autor je 3 poglavlja u monogafiji međunarodnog značaja i jednog poglavlja u knjizi u izdanju Elsevier-a. Objavio je sam i sa koautorima preko 150 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na međunarodnim i domaćim konferencijama i simpozijumima. Posebno treba istaći da je objavio preko 25 radova u časopisima sa SCI/SCIE liste, od kojih preko 15 u prestižnoj kategoriji Q1. Takođe, u novembru 2020. godine iz štampe je izašla njegova knjiga „Mašine jednosmjerne struje“ u izdanju Akademske misli iz Beograda. Treba naglasiti da je uspostavio saradnju sa brojnim istraživačima iz regiona i svijeta (Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Srbija; Fakultet Elektrotehnike u Tuzli, Bosna i Hercegovina; Pomorski fakultet Split, Hrvatska; Politecnico di Torino, Italija; Faculty of Engineering – Electrical Power and Machines Department, Ain Shams University, Kairo, Egipat; 15th of May Higher Institute of Engineering, Mathematical and Physical Sciences, Kairo, Egipat; Electronic and Computer Engineering – Brunel University London, Engleska, itd.), dok je recenzent u velikom broju časopisa, posebno IEEE i IET edicija (IEEE Transaction on Energy Conversion, IEEE Transaction on Power Electronics, IEEE Transaction on Industrial Electronics, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, IET Electric Power Applications, IET Power Electronics, IET Electronic Letters itd).

Doc. dr Martin Ćalasan dobitnik je Nagrade Ministarstva nauke za najuspješnijeg pronalazača – inovatora za najuspješnije inovativno rješenje u 2017. godini. Osim toga, dobitnik je većeg broja nagrada na međunarodnim i domaćim konferencijama, među kojima se ističe: PLAKETA Međunarodne konferencije ETRAN – Elektronika, telekomunikacije, računari, Automatika i Nuklearna tehnika za najboljeg mladog istraživača za oblast Elektroenergetike, Zlatibor, jun 2013., kao i Nagrade za najbolji naučni rad konferencije First conference SERC-CIGRE, Slovenija, Portorož, jun 2016.godine. Za postignute rezultate i doprinose razvoju naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Elektrotehničkom fakultetu nagrađen je od strane Univerziteta Crne Gore i za 2019. i za 2020. godinu.

Stručna aktivnost doc. dr Martina Ćalasana se ogleda kroz izradu velikog broja projekata, studija i espertiza. Takođe, do sada je bio angažovan u više od 30 komisija supervještaka ETF-a u sudskim predmetima koji su zahtijevali naučno-stručnu ekspertizu Elektrotehničkog fakulteta.

Član je IEEE, CIGRE Paris i CIGRE Crna Gora. Takođe, predstavnik je Crne Gore u IEEE PES Srbije i Crne Gore

Vezano za značaj koji nagradu CANU ima za njega, Martin Ćalasan naglašava “Nagrada CANU je posebna jer je to nagrada od najveće naučne institucije naše zemlje. To je nagrada koja uvažava cjelokupan naučni rad i motiviše za budućnost. Štaviše, kako je ovo nagrada koja se ne dodjeljuje svake godine, a na koju se mogu prijaviti svi mladi istraživači iz naše zemlje, onda je još veća čast i obaveza biti dobitnik iste. Međutim, nagrada CANU predstavlja i veliko priznanje za cijeli tim mojih koautora – kolega i studenata.”

Miloš Brajović je od sada publikovao 70 radova, od čega: 18 radova u renomiranim međunarodnim časopisima (15 radova u časopisima sa SCI/SCIE liste, od kojih na 8 kao prvi autor), 5 radova u drugim časopisima, 36 radova koji su izloženi na renomiranim međunarodnim konferencijama i 11 radova koji su izloženi na regionalnim i domaćim konferencijama. Od radova pulikovanih u renomiranim časopisima, 13 radova je publikovao u časopisima najbolje kategorije Q1 (scimago quartile) i 5 radova u časopisima kategorije Q2 (scimago quartile). Svi radovi sa konferencija su štampani u cjelini u zbornicima, i većinom su indeksirani u bazama SCOPUS i IEEE Xplore. Među konferencijskim radovima, naročito se ističu oni koji su izloženi na najznačajnijim konferencijama u oblasti obrade signala: ICASSP, EUSIPCO i IEEE DSP.

Brajović obavlja dužnost recezenta za više renomiranih međunarodnih časopisa indeksiranih u Web of Science SCI/SCIE listi, za koje je do sada recenzirao preko 150 naučnih radova. Među ovim časopisma su najznačajniji časopisi izdavača IEEE, Elsevier, IET i Springer. Obavljao je dužnost recezenta i za domaće časopise, te za međunarodne i domaće konferencije. Do sada je bio angažovan na preko 10 naučno-istraživačkih i stručnih, međunarodnih i domaćih projekata.  

Brajović je i jedan od dobitnika nagrade u konkurenciji za najuspješnijeg naučnika do 30 godina života, koju mu je dodijelilo Ministarstvo nauke za 2018. godinu, dok je 2018. godine dobio i Plaketu Univerziteta Crne Gore, za doprinos u broju publikovanih radova u renomiranim časopisima sa SCI/SCE liste u oblasti tehničkih nauka. Koautor je rada Vertex-frequency graph signal processing: A comprehensive review koji se u broju 107 iz 2020. godine našao u izboru glavnog urednika časopisa Digital Signal Processing, kao izdvojeni rad koji je od interesa za veliki broj čitalaca. Dr Brajović je i koautor trodjelnog rada Data Analytics on Graphs, Part I, II, III, napisanog na preko 500 strana, kojem je časopis Foundations and Trends in Machine Learning, jedan od najboljih svjetskih časopisa u oblasti mašinskog učenja, posvetio tri kompletna broja koja se štampaju tokom 2021. godine.

Vezano za značaj koji nagradu CANU ima za njega, Miloš Brajović ističe: “Imajući u vidu adresu sa koje dolazi, ova nagrada za mene ima poseban značaj – doživljavam je kao potvrdu da je pravac koji sam odabrao ispravan. Ova nagrada je dodatni izvor hrabrosti i podsticaj da istrajem u svojim nastojanjima da ostvarim vrhunske rezultate u nauci, što se nekako očekuje od mene, imajući u vidu da radim sa grupom koja je širom svijeta prepoznata po svojim naučnim doprinosima. Stoga, moram istaći da je ova nagrada rezultat timskog rada i da je ona prije svega nagrada TFSA grupe.”

“Bavljenje naukom ne donosi rezultate odmah, potrebno je vrijeme da se određena naučna oblast savlada, da se identifikuju otvoreni problemi, a još je više vremena potrebno uložiti da bi se mogli dati originalni doprinosi i isti eksperimentalno potvrditi. Iako je bavljenje naukom izvor velikog zadovoljstva, publikovanje u časopisima najvišeg ranga zna da bude mukotrpno i dugotrajno – uključuje zahtjevne i iscrpne krugove recenzija; u pitanju je proces koji nerijetko zna da potraje i preko godinu dana. To je nekako u suprotnosti sa „instant“ vremenom u kojem živimo, gdje svi hoćemo sve i to odmah. U nauci je takvo nešto nemoguće, a nagrade su tu da nas podsjete da je neko ipak prepoznao da je bar nešto od toga što smo napravili vrijedno, ili makar da to što smo uradili – obećava. Dakle, upravo je to za mene ova nagrada – obećanje koje dajem i obaveza koju preuzimam – da veći i bolji rezultati neće izostati u budućnosti. Posebno zadovoljstvo mi pričinjava činjenica da su čak dvije nagrade dodijeljene zaposlenima sa Elektrotehničkog fakulteta, što nas još jednom podsjeća na ulogu koji ova organizaciona jedinica ima u međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore,” dodaje Brajović.