CG Live

Vaš pogled na grad

Otvoren javni konkurs za sufinansiranje rada sportskih organizacija u Opštini Kolašin

Opština Kolašin objavila je Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, za šta je po budžetu za tekuću godinu namijenila 40.000 eura.

Kako se navodi u objavljenom dokumentu iznos od 40.000 eura biće raspodeljen na osnovu sledećih procenata i to: 30 odsto od planiranog iznosa raspodeljuje se jednako svim sportskim organizacijama koje ispunjavaju uslove javnog konkursa. Zatim preostalih 70 odsto od planiranog iznosa raspodjeljuje se sportskim organizacijama na način što se 60 odsto raspodeljuje ekipnim sportovima a 40 odsto pojedinačnim sportovima.

Pravo učešća imaju sportske organizacije koje imaju sjedište u Kolašinu, upisane su u registar sportskih organizacija, imaju usvojen godišnji, odnosno završni izvještaj o utrošku dodeljenih sredstava od strane sportske organizacije učestvuju u redovnom sistemu takmičenja u okviru grane sporta u skladu sa sportskim pravilima te angažuju najmanje jednog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu i licencu za obavljanje stručnih poslova. Takođe dodatni kriterijum je da sportska organizacija ima obezbeđen prostor za obavljanje svoje djelatnosti.

„Sportska organizacija može da se prijavi na konkurs ukoliko je proteklo godinu dana od dana osnivanja organizacije“, navodi se u dokumentu.

Kada je u pitanju prijavljivanje, ono se podnosi na propisanom obrascu, na kojem je navedena dokumentacija nepohodna za konkurisanje i podnosi se Sekretarijatu za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja Opštine Kolašin, na pisarnici ili putem pošte na adresu zgrade Opštine, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni konkurs za sport“.

Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs. Prilozi koji nijesu overeni od strane Saveza već su ovjereni od strane sportske organizacije koja se prijavila na konkurs, neće biti priznati kao validni“, napominje su u objavljenom pozivu.