CG Live

Vaš pogled na grad

Službenici ASK-a u kontroli u Nikšiću

Agencija za sprječavanje korupcije saopštila je da je donijela Plan kontrole i nadzora izborne kampanje za izbore koji će 14. marta biti održani u Nikšiću i u skladu sa kojim vrši kontrolu i prati poštovanje zakonskih odredbi tokom kampanje.

Posebnu pažnju Agencija posvećuje upotrebi javnih resursa u kampanji, odnosno poštovanju propisanih zabrana i ograničenja kada su u pitanju zapošljavanja, trošenje budžeta, socijalna i druga davanja.

“Prošla su četiri sedmodnevna izvještajna perioda u kojima su organi vlasti, obveznici zakona, izvještavali Agenciju o upotrebi javnih resursa u kampanji, odnosno dostavljali Agenciji izvještaje sa svojih računa, izvode iz državnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve, podatke o raspodjeli socijalnih davanja, odluke o zapošljavanju i druge dokumente i izvještaje. Svi podaci i izvještaji dostupni su na internet stranici Agencije i obveznika Zakona. Ti izvještaji se redovno kontrolišu i analiziraju od strane ovlašćenih službenika Agencije”, navodi se u saopštenju ASK-a.

Kako je saopšteno, u skladu sa redovnim aktivnostima ovlašćeni službenici Agencije danas borave u Opštini Nikšić gdje vrše nadzor i kontrolu socijalnih davanja koja su prijavljena Agenciji u ranijem periodu, odnosno kontrolu cjelokupne prateće dokumentacije na osnovu koje su izvršene isplate socijalnih pomoći i materijalnih davanja sa tekuće budžetske rezerve i transfera jednokratne novčane pomoći u periodu od 5. januara 2021. do danas. “Agencija će u najkraćem roku izvršiti kontrolu cjelokupne navedene dokumentacije i o ishodu te kontrole obavijestiti javnost”, zaključuje se u saopštenju.