CG Live

Vaš pogled na grad

Utvrđen Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Vlada Crne Gore je na devetoj sjednici održanoj danas, kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, razmotrila i utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim će se, kako navode iz Vlade, snažno djelovati na podsticaj novog zapošljavanja u 2021. godini, privredni rast, obezbjeđivanja povoljnijih uslova privređivanja kao i suzbijanje “sive ekonomije“.

Navedeno oslobođenje od plaćanja dijela doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslodavce doprinijeće, kažu iz Vlade, zapošljavanju novih radnika, što, dodaju, predstavlja značajan pokretački faktor u otežanim uslovima poslovanja izazvanih pandemijom zarazne bolesti Covid 19.

Predloženim zakonskim rješenjem uvodi se novina da poslodavac koji zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme do 31. decembra 2021. godine sa zaposlenim u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa se obaveza plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, kao i da to pravo ne može ostvariti poslodavac koje zaposli lice u državnim organima i organizacijama i organima jedinica lokalne samouprave i drugim javnopravnim tijelima korisnicima budžetskih sredstava.

“Takođe, oslobađenje plaćanja dijela doprinosa može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa nezaposlenim licem poveća broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. decembar 2020. godine. Takođe poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i to 90 odsto doprinosa – za zarade isplaćene u 2021. godine , 60 odsto doprinosa – za zarade isplaćene u 2022. godini i 30 odsto doprinosa – za zarade isplaćene u 2023. godini, i padaju na teret budžeta Crne Gore“, navode iz Vlade.

Utvrđen je i Predlog izmjena Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

“Uvodi se novina da se vrši pravno-tehničko usklađivanje pojma ‘invalida u invalidskim kolicima’ u pojam ‘lica sa invaliditetom’, a uslovljeno je Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa preporukama za harmonizaciju. Predlaže se povećanje oporezivog prometa za registraciju za PDV sa 18.000 eura na 30.000 eura”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je utvrđen i Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

“Predmetnim zakonom izvršiće se uključivanje novih oblika izdataka koji se u poreske svrhe priznaju kao reshod u iznosu do 3% ukupnog prihoda (socijalna, smanjenje siromaštva, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promivisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivredei ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminalai borbu protiv bolesti zavisnosti)”, navodi se u saopštenju.

Pored navedenog, Predlog zakona obuhvata i oslobođenje od plaćanja dijela obračunatog poreza na dohodak fizičkih lica na period od 3 godine za poreskog obveznika koji do 31. decembra 2021. godine na neodređeno vrijeme zaposli lice koje se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nalazi duže od 3 mjeseca, pod uslovom da se zasnivanjem radnog odnosa poveća broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. decembar 2020. godine.

“Oslobođenje će biti moguće ostvariti u trajanju od 3 godine, na način da će se u 2021. godini oslobađati 90 odsto, u 2022. godini 60 odsto i u 2023. godini 30 odsto iznosa poreza, uz ograničenje da se oslobađanje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica ostvaruje na zaradu zaposlenog koja nije veća od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike. Navedeno oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica će doprinijeti zapošljavanju novih radnika, što predstavlja značajan pokretački faktor u otežanim uslovima poslovanja izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19”, navodi se u saopštenju.

Vlada je 29. januara usvojila Informaciju o sprovođenju programa subvencioniranja računa za električnu energiju i upoznala se sa Uputstvom o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju, koji će se primjenjivati od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, saopšteno je danas.

Na današnjoj sjednici usvojeni su zapisnici o odlukama donijetim bez održavanja sjednice 29. januara i 3. februara 2021. godine.

“Vlada je 3. februara 2021. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou”, dodaje se u saopštenju.