CG Live

Vaš pogled na grad

Redukovano radno vrijeme u Opštini Budva: Sa strankama od devet do 11, u birou da ne bude više od dvoje

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević donio Naredbu o redukovanom radnom vremenu, a u vezi sa preporukama Vlade Crne Gore i trenutnom epidemiološkom situacijom u Budvi.

“Starješine organa uprave i službi Opštine Budva organizovaće rad organa na način što će odrediti dežurstva zaposlenih. Preporučuje se istim da u skladu sa prethodnim stavom u kancelarijama ne borave više od dva zaposlena lica istovremeno. Starješine organa i službi utvrdiće radna mjesta za koja je moguće obavljati rad od kuće i lica kojima starješine organa odrede rad od kuće, svoje radne zadatke će obavljati u skladu sa nalozima izdatim putem telefona ili e-mail-a”, navodi se u naredbi koju potpisuje Carević.

Radno vrijeme za sve službenike i namještenike Opštine Budva, kao i za javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Opština, privremeno se redukuje na period od osam do 12 časova.

“Primjenjivaće se sve do poboljšanja epidemiološke situacije i stvaranja redovnih uslova za rad.Rad sa strankama na Građanskom birou privremeno se redukuje na period od devet do 11 časova, s tim što treba posebno voditi računa da u Građanskom birou ne borave više od dvije stranke istovremeno uz poštovanje propisanih mjera.Dnevna pauza se neće koristiti zbog skraćenog radnog vremena”, ističe se u naredbi.

Kako se dodaje građani i klijenti Opštine Budva upućuju se da svoja prava ostvaruju podnošenjem zahtjeva putem pošte, u elektronskoj formi na zvanične email adrese koje se nalaze na sajtu Opština Budva www.opstinabudva.me, te da zahtjeve podnose lično samo ukoliko je to neophodno i hitno radi ostvarivanja svojih prava i interesa.

“Konsultacije sa nadležnim organima i službama građani mogu obavljati telefonskim ili elektronskim putem, osim u hitnim slučajevima, kada je potrebno zakazati termin sastanka u Sektoru za građanski biro i informisanje. Zadužuje se Sekretarijat za lokalnu samoupravu da obezbijedi dovoljno sredstava za higijenu, kao i sredstva za dezinfekciju ruku prilikom ulaska u zgradu Opštine.Zadužuju se radnici obezbjeđenja da svim licima koji uđu u zgradu Opštine izmjere temperaturu beskontaktnim toplomjerima. Zadužuju se Služba zaštite i spašavanja i Komunalno d.o.o. Budva da redovno vrše dezinfekciju službenih prostorija Opštine Budva, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština, javnih površina najfrekventnijih dijelova grada, sa posebnim osvrtom na prostore u kojima se pruža zdravstvena zaštita”, zaključuje se u naredbi.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i biće na snazi do poboljšanja epidemiološke situacije u Budvi i do donošenja novih preporuka Vlade Crne Gore.