CG Live

Vaš pogled na grad

Crna Gora među najmodernijim elektrodistributivnim mrežama

Potrebe za promjenama i uvođenje novih tehnologija, osnovni su pokretači razvoja društva. Modernizacija velikih sistema dovodi do bolje iskorišćenosti postojećih resursa, a zadovoljstvo korisnika podižu na viši nivo.

U sistemu distribucije električne energije velike promjene dešavaju se od 2011. godine, sa započinjanjem projekta daljinskog očitavanja i upravljanja potrošnjom (AMM).

Taj projekat je, više nego uspješno, završen u decembru prošle godine i njime se Crna Gora pridružila državama koje su osjetile benefite primjene najsavremenije tehnologije iz oblasti mjerenja električne enegije, rame uz rame sa Italijom, Španijom, Švedskom, Slovenijom, Rumunijom.

Crna Gora je u AMM sistem dosad uvela preko 338.000 brojila što je gotovo 81,5 odsto od ukupnog broja korisnika elektrodistributivnog sistema.

Projekat vrijedan preko 100 miliona eura finansiran je iz kredita Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, a djelimično i iz sopstvenih sredstava.

“AMM projekat se odvijao kroz tri faze. Prva je počela u decembru 2011.godine i u okviru nje ugrađeno je oko 165.000 novih, multifunkcionalnih brojila Italijanskog proizvođača “ENEL” čime je tom modernom tehnologijom daljinskog mjerenja obuhvaćeno oko 43 odsto crnogorskog konzuma. U tu fazu je uloženo 40 miliona eura. Kroz drugu fazu Projekta, čija je vrijednost iznosila 36 miliona eura, uvedeno je u sistem 90.000 novih multifunkcionalnih brojila. I na kraju, u decembru prošle godine završena je i treća, posljednja faza AMM projekta kojom je zaokružen taj strateški važan posao ne samo za CEDIS već i za Crnu Goru uopšte”, kazali su u CEDIS-u.

Realizacija treće faze AMM projekta počela je u avgustu 2017. godine i obuhvatala je rekonstrukciju niskonaponske mreže i mjernih mjesta na 497 trafo reona sa oko 45.000 korisnika.

Tokom prošle godine, koja je ujedno bila i završna godina projekta, rekonstruisano je oko 2.200 mjernih mjesta.

Pored radova obuhvaćenih trećom fazom AMM projekta, CEDIS je od njenog početka, zamijenio ili instalirao oko 28.000 AMM brojila.

U 2020. CEDIS je izvršio zamjenu ili ugradnju oko 11.500 AMM brojila.

O uspješnosti Projekta daljinskog očitavanja i upravljanja potrošnjom govore brojne činjenice, kako rezultati u smanjivanju gubitaka tako i zadovoljstvo korisnika zbog kvalitetnijeg napajanja i pouzdanijeg mjerenja.

“Projekat je, pored ugradnje brojila, podrazumijevao i rekonstrukciju mjernih mjesta, ugradnju novih ormara i dovođenje pripadajuće mreže u stanje koje odgovara i može da podrži modernu tehnologiju za daljinsko mjerenje i upravljanje potrošnjom električne energije”, ističu u CEDIS-u.

Na taj način, kako objašnjavaju, osigurana je i dodatna bezbjednost mjernog mjesta i bezbjednost korisnika, a efekti projekta se višestruko pozitivno odražavaju na cjelokupni distributivni sistem kroz povećanje pouzdanosti i sigurnost u napajanju električnom energijom.

“Takođe, novim sistemom daljinskog mjerenja utroška električne energije je značajno povećana preciznost mjerenja potrošnje, a mogućnost subjektivne greške prilikom očitavanja brojila svedena je na minimum”, rekli su u CEDIS-u.

Nova brojila omogućavaju kontrolu pristupa distributivnoj mreži i upravljanje snagom i energijom kao i automatizovano, jednostavnije i brže mjerenje potrošnje, čime se postiže bolje praćenje gubitaka električne energije na elektrodistributivnoj mreži.

“Osim rekonstrukcije mreže, mogućnosti mjerenja utroška u tačno utvrđenim jednakim intervalima, povećanja pouzdanosti u napajanju električnom energijom, AMM sistem u budućnosti može obezbijediti bolju kontrolu potrošnje, tj. kvalitetnije sagledavanje efikasnosti potrošnje električne energije, kada će elektrodistribucije biti u mogućnosti, ukoliko korisnik to želi, pružiti mu kompletnu instrukciju u pogledu poboljšanja njegove energetske efikasnosti”, zaključuju u CEDIS-u.

Realizacija toga, za CEDIS strateškog projekta, doprinijela je modernizaciji i transformaciji elektrodistributivne mreže, u moderniju i energetski efikasniju.

CEDIS Planira i dalja unapređenja AMM sistema, koja će obezbijediti veće zadovolj stvo korisnika.