CG Live

Vaš pogled na grad

Javni poziv studentima romske i egipćanske zajednice za stažiranje u državnoj upravi

U cilju povećanja stepena stručne osposobljenosti Roma i Egipćana i povećanja aktivnog učešća mladih pripadnika RE populacije u procesima rada državne uprave, Vlada Crne Gore objavila je javni poziv studentima i studentkinjama romske i egipćanske zajednice za stažiranje u Državnoj Upravi.

“Pravo na prijavu za stažiranje mogu ostvariti samo studenti i studentkinje pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti koji pohađaju treću ili četvrtu godinu studija na fakultetima Univerziteta Crne Gore, odnosno akreditovanom univerzitetu u Crnoj Gori”, poručuju u saopštenju.

Da bi aplicirali za ovaj stažiranje, aplikanti moraju podnijeti sljedeća dokumenta.

1. Kompletan i adekvatno popunjen prijavni formular;

2. Potvrda o studiranju (sa treće ili četvrte godina studija);

3. Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte.

Rok za podnošenje dokumenata je ponedeljak, 26. februar 2021. godine, do 15.00 časova.

Ostale informacije:

Ukupno trajanje stažiranja je tri (3) mjeseca, počev od 8. marta 2021. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Rang lista prihvaćenih aplikacija pravi se na osnovu kompletnih i adekvatno popunjenih prijavnih formulara u roku predviđenim Javnim pozivom i nije predviđena provjera sposobnosti i vještina.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti do 26. februara 2021. godine u zatvorenoj koverti na adresu:

Vlada Crne Gore, Kabinet predsjednika Vlade, Savjetnici Maidi Gorčevič, Ul. Karađorđeva b. b. 81000 Podgorica

Sa naznakom: prijava na javni poziv