CG Live

Vaš pogled na grad

Uprava za šume ostvarila rekordne prihode

I pored otežanih uslova poslovanja u prethodnoj godini izazvanih pandemijom koronavirusa, Uprava za šume ostvarila je rekordne finansijske prihode.

Prema izvještaju o radu Uprave za šume u koje su “Vijesti” imale uvid, ostvarena je dobit od oko 3,38 miliona eura, dok su ukupno iskazani troškovi poslovanja od oko 4,82 miliona.

Konstatuje se “do sada najveći prihod po svim osnovama, od 8.208.508 eura, što predstavlja povećanje od 13,77 odsto” u odnosu na 2019.

“Ostvareni rezultat je u toliko vredniji što je postignut u godini globalne pandemije virusa kovid 19, a povećan je i fizički obim proizvodnje u odnosu na 2019. godinu za 6 odsto, dakle proizvedeno je ukupno 259.857 metara kubnih bruto drvne mase”, piše u izvještaju koji su uradile stručne službe preduzeća na čijem čelu je Nusret Kalač.

Navode da bi rezutati u proizvodnji bili značajno veći da nije bilo blokada i opstrukcija.

“Proizvodnja bi u prethodnoj godini bila značajno veća da od septembra pa do kraja prethodne godine, nije bilo ozbiljnih blokada i opstrukcija, koje su organizovane od strane građana, kompanija koje su se bavile eksploatacijom šuma, a na osnovu zaključenih ugovora sa Upravom za šume”.

Precizirano je da je od naknade za korišćenje šuma naplaćeno 6.320.972 eura i da je od tog iznosa opštinama, prema zakonu, pripalo sedamdeset odsto – 4.424.680 eura, a državi 1.896.291.

Najviše prihoda od naknade za korišćenje šuma naplaćeno je u Opštini Pljevlja – 1,33 miliona eura.

Od naknada za doznaku stabla premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izradu projekata prihodovano je oko 458.000 eura, taksi i drvnih sortimenata za seoska domaćinstva oko 973,5 hiljada eura, naknade za vlasnike privatnih šuma oko 318.000 eura.

Ukupan dug svih korisnika šuma, po osnovu naknade za korišćenje šuma, na kraju prošle godine iznosio je 8.551.857 eura, a najveći dio odnosio se na potraživanja od pljevaljske kopanije “Vektra Jakić”.

“Najveći dio duga odnosi se na dospjela potraživanja za koncesionu naknadu od koncesionara ‘Vektra Jakić’, po zaduženjima za period 2012-2017. godine, u iznosu od 6.392.405 eura. Takođe, značajan dio ukupnog duga se odnosi na potraživanja koja datiraju još iz vremena funkcionisanja akcionarskih društava u većinskom državnom vlasništvu, koja su kasnije bila predmet likvidacije ili privatizacije,kao što su: A.D. ‘Korporacija Jakić’ Pljevlja, kao i potraživanja od bivših korisnika šuma/koncesionara iz perioda 2008-2016. koji se takođe nalaze u postupcima stečaja. Činjenica je da je dug u gore pomenutom iznosu evidentiran i kod Poreske uprave u čijoj nadležnosti je naplata i pokretanje mjera prinudne naplate potraživanja po osnovu naknade za korišćenje šuma. Iz tog razloga smatramo da ovo pitanje treba ozbiljno analizirati, potruditi se da se naplate sva potraživanja u svim predmetima u kojima je to moguće, a ona koja su nenaplativa, otpisati na zakonom dozvoljen način, kako bi smo došli do realnog stanja potraživanja”, piše u izvještaju.

Konstatuje se da su svi korisnici šuma u prošloj godini uredno izmirili dospjele obaveze.

Uprava za šume sa kompanijom “Vektra Jakić” vodi pet sudskih sporova po raznim osnovama, a koji su posljedica raskida Ugovora o ustanovljavanju prava na korišćenje šuma i izgradnju šumskih saobraćajnica…

Uprava za šume, sa sjedištem u Pljevljima, u januaru 2019. dobila je status samostalnog državnog organa, koji ima 17 područnih jedinica.

U prošloj godini u Upravi je radilo 366 radnika, 74 manje u odnosu na ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta, piše u izvještaju.

“Ono što je karakterisalo godinu za nama je i odavno naslijeđeni problem za neophodnom radnom snagom, koja je u ovom periodu bila angažovana putem ugovora, a njihov ukupan broj je 60. Iako je Uprava za šume djelimično započela sa rješavanjem ovog problema, koji je evidentan gotovo cijelu deceniju, i dalje smatramo neophodnim potrebu iznalaženja mogućnosti za njegovo trajno rješenje. U prethodnoj godini je raspisan oglas za prijem 20 službenika i namještenika, procedura je uglavnom završena, a jedan broj oglasa je u toku”.