CG Live

Vaš pogled na grad

Javni poziv za obezbjeđivanje vaučera za kupovinu prehrambenih proizvoda (soc. bonova)

Na osnovu člana 44a Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite („Službeni list CG“ br. 43/20, 40/21 i 76/21), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA OBEZBJEĐIVANJE VAUČERA ZA TRGOVINU PREHRAMBENIH PROIZVODA

(SOCIJALNIH BONOVA)

Uslovi za prijavljivanje na javni poziv

Učesnici javnog poziva mogu biti privredna društva, odnosno preduzetnici koji:

su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti trgovine prehrambenim proizvodima;
posjeduju dokaz o uredno izmirenim obavezama u pogledu poreza i doprinosa;
daju Izjavu u pisanoj formi da će sami vršiti štampu i distribuciju vaučera.
Način podnošenja prijava

Uz prijavu na ovaj javni poziv privredna društva odnosno preduzetnici dužni su da dostave:

Rješenje da je privredno društvo, odnosno preduzetnik upisan u Centralni registar privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti trgovine prehrambenim proizvodima;
Odgovarajući dokaz o uredno izmirenim obavezama u pogledu poreza i doprinosa;
Ovjerenu Izjavu da će vršiti štampu i distribuciju vaučera.
Opis obaveza privrednih društava, odnosno preduzetnika prilikom izdavanja vaučera licima kojima je usled posebnih okolnosti iz socijalnog rizika potreban ovaj vid podrške:

Privredno društvo, odnosno preduzetnik je dužan da izda korisniku vaučer za trgovinu prehrambenih proizvoda na osnovu rješenja Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će finasirati vaučere privrednim subjektima, odnosno preduzetnicima na osnovu rješenja o ostvarivanju prava na vaučer za trgovinu prehrambenih proizvoda.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja zadržava pravo da privredna društva, odnosno preduzetnike koji su uključeni u proces izdavanja vaučera za trgovinu prehrambenih proizvoda u slučaju nepoštovanja obaveza isključi iz liste.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni poziv je osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 24. 07. 2021. godine.

Pitanja u vezi ovog javnog poziva mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: nina.delevic@mif.gov.me najkasnije do 23. 07. 2021. godine.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će u roku od tri dana od završetka ovog javnog poziva, na internet stranici Ministarstva objaviti Listu privrednih društava, odnosno preduzetnika koji su ispunili uslove predviđene ovim javnim pozivom.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će u roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste zaključiti ugovore sa privrednim društvima, odnosno preduzetnicima koji su ispunili uslove predviđene ovim pozivom.

Potpisanu i ovjerenu prijavu, sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u štampanoj verziji, u dva primjerka, na sledeću adresu:

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Rimski trg, br.46

Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni poziv broj: 9682/1 od 09. 07. 2021. godine, pod nazivom

„Javni poziv za obezbjeđivanje vaučera za trgovinu prehrambenih proizvoda (socijalnih bonova)“