CG Live

Vaš pogled na grad

„Budućnost šuma“- zajednička sesija Komiteta za šumarstvo i drvnu industriju u Rimu

Načelnik Dikrecije za šumarstvo mr Ranko Kankaraš ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede učestvuje na 71. Zajedničkoj sesiji Komiteta za šumarstvo i drvnu industriju i 41. sesiji evropske komisije za šumarstvo FAO, u Rimu od 22. do 25. novembra 2021. godine, pod zajedničkim nazivom „Budućnost šuma“

Sesije su prilika da se države članice FAO i UNECE upoznaju sa savremenim trendovima u šumarstvu i preradi drveta. Najaktuelnije teme vezane su za klimatske promjene i njihov uticaj na rast i rasprostranjenje šuma, trendove u proizvodnji i preradi drveta, nove tehnologije u šumarstvu i preradi drveta kao što su upotreba drveta za proizvodnju baterija u IT sektoru ili drvnih vlakana u tekstilnoj industriji.

U kontekstu šumarske politike, sesije se nadovezuju na skorije završenu Ministarsku konferenciju o obnavljanju evropskih šuma gdje su evropske zemlje obećale da će raditi na restauraciji šuma u Evropi, posebno šuma koje su stradale u šumskim požarima, kao i zaustavljanja svih vidova obešumljavanja.

Interesantna diskusija se vodila vezano za tranziciju ekonomije ka cirkularnoj bioekonomiji, gdje se otvaraju nova tržišta za drvo kao energent i biogoriva.

Posebno tematsko poglavlje odnosilo se na rast tražnje za drvetom na globalnom planu i drastičan rast cijena proizvoda od drveta. Projekcije za naredni period su da će tražnja za drvetom u Evropi i u 2022. godini i dalje rasti, što znači da će rasti i cijene proizvoda od drveta. To je sa jedne strana izazov za države da razviju održive socijalne programe za stanovništvo koje zavisi od drveta kao energenta, dok je sa druge strane odlična prilika za šumarstvo u Crnoj Gori da na bazi povoljnih tržišnih uslova sprovede reformu šumarskog sektora i osnuje državno preduzeće za gazdovanje šumama koje će preuzeti komercijalne poslove u šumarstvu.

To je takođe dobra prilika za drvoprerađivače u Crnoj Gori da plasiraju svoje proizvode na evropsko tržište drveta, da unaprijede proizvodnju i da na bazi novih aranžmana investiraju u nove tehnologije.