CG Live

Vaš pogled na grad

59. sjednica Vlade Crne Gore

Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Pogledaj
Vlada Crne Gore je, na 59. sjednici održanoj 17. februara 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program). Izmjenama Uredbe pristupilo se kako bi se omogućilo nesmetano sprovođenje IPARD II programa, što će doprinijeti boljem trošenju bespovratnih sredstava namijenjenih Crnoj Gori. Usvojenim izmjenama Uredbe bliže se određuju uslovi koje moraju ispuniti korisnici koji se bave preradom voća, povrća i ratarskih kultura kako bi ostvarili podršku iz IPARD programa. Dodatno, bliže se određuje broj projekata po korisniku, po javnom pozivu i po mjeri podrške. Stupanjem na snagu ove Uredbe stvara se pravna mogućnost za objavljivanje Javnih poziva na osnovu kojih će se u 2022. godini omogućiti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da ostvare pravo na sredstva podrške iz pretpristupnih fondova Evropske unije.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija.

U skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Posao za Vas”. Projekat „Posao za vas“ predstavlja program kreditne podrške poljoprivrednim proizvođačima u Crnoj Gori, koji su se opredjelili za bavljenje primarnom proizvodnjom ili preradom, a realizuje se u kontinuitetu od 2008. godine do danas. U dosadašnjem procesu odobravanja kredita u oblasti poljoprivrede realizovano je 577 biznis planova, kojima je zapošljeno 668 lica, koja su bila na evidenciji ZZZ, u ukupnom iznosu od 3.306.500 eura kreditne podrške. U Informaciji se navodi da će se po osnovu pristiglih zahtjeva za otpis duga iz perioda od 2015. do 2020. godine, a koji dospijevaju na naplatu u periodu 2018 – 2023. godine, otpisati 30% odobrenih sredstava u procijenjenoj vrijednosti od 84.000 eura za 56 korisnika, uz uslov da su namjenski utrošili opredijeljena sredstva i prethodno izmirili 70% ukupnog iznosa kredita.

Usvojena je Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta-Velja glava“, Opština Herceg Novi. S tim u vezi, Vlada je usvojila Koncesioni akt, s Izvještajem sa javne rasprave i zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje Javnog oglasa.

Vlada je dala saglasnost na Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2022. godinu. Planirani prihodi, odnosno rashodi, ovog Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 8.339.000 eura, od čega su najznačajni troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra u iznosu od 5.232.800 eura, koji su definisani u dogovoru sa svim predstavnicima primorskih opština. U cilju pripreme turističke sezone za 2022. godinu, Javno preduzeće je planiralo da za troškove komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja u svim primorskim opštinama izdvoji 1.313.000 eura, dok je za izvođenje hitnih intervencija i sanacija, kao i za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata obalne infrastrukture i javne rasvjete planiralo 405.000 eura.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.

Vlada je usvojila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2022. godinu. Predloženim Programom obuhvaćeno je tekuće i investiciono održavanje javne željezničke infrastrukture, u ukupnom iznosu od 19.412.890,48 eura (za tekuće održavanje je namijenjeno 6.500.000,00 eura, a za investiciono održavanje infrastrukture je predviđen iznos od 12.912.890,48 eura). Sredstva će biti urošena za tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture, za upravljanje i regulisanje saobraćaja i investiciono održavanje infrastrukture kroz kapitalni budžet i kreditne aranžmane sa evropskim fondovima. Takođe, predviđen je nastavak radova na projektima sanacije mostova i tunela na barskoj pruzi i putnih prelaza na nikšićkoj pruzi. U dijelu izrade tehničke dokumentacije nastavlja se projektovanje rehabilitacije južnog dijela barske pruge od Golubovaca od Bara i izrada prifizibiliti studije i idejnog projekta za prugu prema Albaniji.

Donijeta je Odluka o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za 2022. godinu. Ovim ugovorom uspostavlja se odnos na komercijalnoj osnovi između Vlade, koju predstavlja Uprava za željeznice, i Željezničkog prevoza AD – Podgorica i istim se utvrđuje obim usluga koje Uprava za željeznice naručuje za definisanu nadoknadu troškova za pružanje usluga prevoza od javnog interesa. Zakonom o budžetu za 2022. godinu opredijeljenja su sredstva za Ugovor u iznosu od 6.000.000,00 eura i na ovaj način će se subvencionisati svakodnevno 28 lokalnih putničkih vozova koji saobraćaju u tekućoj godini, čime se omogućava nesmetano odvijanje prevoza putnika u željezničkom saobraćaju i zadovoljava javni interes.

Vlada je usvojila tri programa podrške za 2022. godinu – Program za unapređenje konkurentnosti privrede, Program za razvoj prerađivačke industrije i Program za razvoj i promociju zanatstva čiji je cilj unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća, zanatlija i što veći doprinos razvoju prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 5.200.000,00 eura.

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.
Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
Materijal
2.
Predlog odluke o upozorenju Skupštini opštine Tivat
3.
Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija
Materijal
4.
Predlog odluke o dopuni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima
Materijal
5.
Informacija o realizaciji projekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Posao za Vas“
Materijal
6.
Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta-Velja glava“ Opština Herceg Novi s Predlogom koncesionog akta
Materijal
7.
Predlog plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2022. godinu
Materijal
8.
Kadrovska pitanja
8.1
Predlog za razrješenje direktora Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
Materijal
8.2
Predlog za imenovanje direktora Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
Materijal
8.3
Predlog za izbor člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević“ AD Igalo
Materijal
8.4
Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na IX vanrednoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević“ AD Igalo
Materijal
8.5
Predlog za prestanak mandata predsjednika i članova Komisije za koncesije Crne Gore
Materijal
8.6
Predlog za imenovanje predsjednika i članova Komisije za koncesije Crne Gore
Materijal
8.7
Predlog za imenovanje direktora Uprave za saobraćaj
Materijal
8.8
Predlog za razrješenje članova Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
Materijal
8.9
Predlog za imenovanje članova Savjeta Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
9.
Predlog odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
Materijal
10.
Predlog odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2021. godinu i Predlog odluke o imenovanju revizora za obračun neto troška univerzalnog servisa Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2021. (bez rasprave)
Materijal
11.
Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „ToMontenegro“ DOO za 2021. godinu (bez rasprave)
Materijal
12.
Informacija o zahtjevu Konzorcijuma „Kolašin 1600“, zakupca iz Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin, u vezi s izborom revizora koji će pripremiti izvještaje o reviziji finansijskih iskaza zakupca (bez rasprave)
Materijal
13.
Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji za prekogranično umrežavanje i razvoj inovativno poslovnog okruženja s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
Materijal
14.
Informacija o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Federativne Republike Brazil o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa (bez rasprave)
Materijal
15.
Izvještaj o radu Savjeta za elektronsku upravu za 2021. godinu (bez rasprave)
Materijal
16.
Predlog akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije (bez rasprave)
Materijal
17.
Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za željeznice
Materijal
18.
Predlog za preusmjerenje sredstava sa Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Materijal
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
19.
Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica IV“, opština Bar („Službeni list CG“, broj 92/21), koju je podnio Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar
Materijal
20.
Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup nepokretnosti – zemljišta za potrebe prilaznog puta upisanog u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)
Materijal
21.
Pitanja i predlozi
21.1
Predlog odluke o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Materijal
21.2
Predlog programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2022. godinu
Materijal
21.3
Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za 2022. godinu
Materijal
21.4
Informacija o zahtjevu Saveza sindikata Crne Gore da se regulišu međusobni odnosi u vezi sa Memorandumom o načinu i dinamici isplate otpremnina licima za čijim radom je prestala potreba u periodu od jula 2000. godine do decembra 2007. godine
Materijal
21.5
Predlog programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu
Materijal
21.6
Predlog programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu
Materijal
21.7
Predlog programa za razvoj i promociju zanatstva za 2022. godinu
Materijal
NAPOMENA:
Materijal za tačku 2. (Predlog odluke o upozorenju Skupštini opštine Tivat) biće objavljen nakon tehničke redakcije.

  1. sjednica Vlade Crne Gore – 17.02.2022.

Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Pogledaj
Vlada Crne Gore je, na 59. sjednici održanoj 17. februara 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program). Izmjenama Uredbe pristupilo se kako bi se omogućilo nesmetano sprovođenje IPARD II programa, što će doprinijeti boljem trošenju bespovratnih sredstava namijenjenih Crnoj Gori. Usvojenim izmjenama Uredbe bliže se određuju uslovi koje moraju ispuniti korisnici koji se bave preradom voća, povrća i ratarskih kultura kako bi ostvarili podršku iz IPARD programa. Dodatno, bliže se određuje broj projekata po korisniku, po javnom pozivu i po mjeri podrške. Stupanjem na snagu ove Uredbe stvara se pravna mogućnost za objavljivanje Javnih poziva na osnovu kojih će se u 2022. godini omogućiti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da ostvare pravo na sredstva podrške iz pretpristupnih fondova Evropske unije.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija.

U skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Posao za Vas”. Projekat „Posao za vas“ predstavlja program kreditne podrške poljoprivrednim proizvođačima u Crnoj Gori, koji su se opredjelili za bavljenje primarnom proizvodnjom ili preradom, a realizuje se u kontinuitetu od 2008. godine do danas. U dosadašnjem procesu odobravanja kredita u oblasti poljoprivrede realizovano je 577 biznis planova, kojima je zapošljeno 668 lica, koja su bila na evidenciji ZZZ, u ukupnom iznosu od 3.306.500 eura kreditne podrške. U Informaciji se navodi da će se po osnovu pristiglih zahtjeva za otpis duga iz perioda od 2015. do 2020. godine, a koji dospijevaju na naplatu u periodu 2018 – 2023. godine, otpisati 30% odobrenih sredstava u procijenjenoj vrijednosti od 84.000 eura za 56 korisnika, uz uslov da su namjenski utrošili opredijeljena sredstva i prethodno izmirili 70% ukupnog iznosa kredita.

Usvojena je Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta-Velja glava“, Opština Herceg Novi. S tim u vezi, Vlada je usvojila Koncesioni akt, s Izvještajem sa javne rasprave i zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje Javnog oglasa.

Vlada je dala saglasnost na Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2022. godinu. Planirani prihodi, odnosno rashodi, ovog Javnog preduzeća projektovani su u iznosu od 8.339.000 eura, od čega su najznačajni troškovi investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja zone morskog dobra u iznosu od 5.232.800 eura, koji su definisani u dogovoru sa svim predstavnicima primorskih opština. U cilju pripreme turističke sezone za 2022. godinu, Javno preduzeće je planiralo da za troškove komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja u svim primorskim opštinama izdvoji 1.313.000 eura, dok je za izvođenje hitnih intervencija i sanacija, kao i za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata obalne infrastrukture i javne rasvjete planiralo 405.000 eura.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.

Vlada je usvojila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2022. godinu. Predloženim Programom obuhvaćeno je tekuće i investiciono održavanje javne željezničke infrastrukture, u ukupnom iznosu od 19.412.890,48 eura (za tekuće održavanje je namijenjeno 6.500.000,00 eura, a za investiciono održavanje infrastrukture je predviđen iznos od 12.912.890,48 eura). Sredstva će biti urošena za tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture, za upravljanje i regulisanje saobraćaja i investiciono održavanje infrastrukture kroz kapitalni budžet i kreditne aranžmane sa evropskim fondovima. Takođe, predviđen je nastavak radova na projektima sanacije mostova i tunela na barskoj pruzi i putnih prelaza na nikšićkoj pruzi. U dijelu izrade tehničke dokumentacije nastavlja se projektovanje rehabilitacije južnog dijela barske pruge od Golubovaca od Bara i izrada prifizibiliti studije i idejnog projekta za prugu prema Albaniji.

Donijeta je Odluka o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za 2022. godinu. Ovim ugovorom uspostavlja se odnos na komercijalnoj osnovi između Vlade, koju predstavlja Uprava za željeznice, i Željezničkog prevoza AD – Podgorica i istim se utvrđuje obim usluga koje Uprava za željeznice naručuje za definisanu nadoknadu troškova za pružanje usluga prevoza od javnog interesa. Zakonom o budžetu za 2022. godinu opredijeljenja su sredstva za Ugovor u iznosu od 6.000.000,00 eura i na ovaj način će se subvencionisati svakodnevno 28 lokalnih putničkih vozova koji saobraćaju u tekućoj godini, čime se omogućava nesmetano odvijanje prevoza putnika u željezničkom saobraćaju i zadovoljava javni interes.

Vlada je usvojila tri programa podrške za 2022. godinu – Program za unapređenje konkurentnosti privrede, Program za razvoj prerađivačke industrije i Program za razvoj i promociju zanatstva čiji je cilj unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća, zanatlija i što veći doprinos razvoju prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 5.200.000,00 eura.

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.
Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
Materijal
2.
Predlog odluke o upozorenju Skupštini opštine Tivat
3.
Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija
Materijal
4.
Predlog odluke o dopuni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima
Materijal
5.
Informacija o realizaciji projekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Posao za Vas“
Materijal
6.
Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta-Velja glava“ Opština Herceg Novi s Predlogom koncesionog akta
Materijal
7.
Predlog plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2022. godinu
Materijal
8.
Kadrovska pitanja
8.1
Predlog za razrješenje direktora Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
Materijal
8.2
Predlog za imenovanje direktora Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
Materijal
8.3
Predlog za izbor člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević“ AD Igalo
Materijal
8.4
Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na IX vanrednoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević“ AD Igalo
Materijal
8.5
Predlog za prestanak mandata predsjednika i članova Komisije za koncesije Crne Gore
Materijal
8.6
Predlog za imenovanje predsjednika i članova Komisije za koncesije Crne Gore
Materijal
8.7
Predlog za imenovanje direktora Uprave za saobraćaj
Materijal
8.8
Predlog za razrješenje članova Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
Materijal
8.9
Predlog za imenovanje članova Savjeta Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
9.
Predlog odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
Materijal
10.
Predlog odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2021. godinu i Predlog odluke o imenovanju revizora za obračun neto troška univerzalnog servisa Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2021. (bez rasprave)
Materijal
11.
Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „ToMontenegro“ DOO za 2021. godinu (bez rasprave)
Materijal
12.
Informacija o zahtjevu Konzorcijuma „Kolašin 1600“, zakupca iz Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin, u vezi s izborom revizora koji će pripremiti izvještaje o reviziji finansijskih iskaza zakupca (bez rasprave)
Materijal
13.
Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji za prekogranično umrežavanje i razvoj inovativno poslovnog okruženja s Predlogom memoranduma (bez rasprave)
Materijal
14.
Informacija o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Federativne Republike Brazil o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa (bez rasprave)
Materijal
15.
Izvještaj o radu Savjeta za elektronsku upravu za 2021. godinu (bez rasprave)
Materijal
16.
Predlog akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije (bez rasprave)
Materijal
17.
Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za željeznice
Materijal
18.
Predlog za preusmjerenje sredstava sa Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Materijal
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
19.
Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica IV“, opština Bar („Službeni list CG“, broj 92/21), koju je podnio Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar
Materijal
20.
Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup nepokretnosti – zemljišta za potrebe prilaznog puta upisanog u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave)
Materijal
21.
Pitanja i predlozi
21.1
Predlog odluke o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Materijal
21.2
Predlog programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2022. godinu
Materijal
21.3
Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za 2022. godinu
Materijal
21.4
Informacija o zahtjevu Saveza sindikata Crne Gore da se regulišu međusobni odnosi u vezi sa Memorandumom o načinu i dinamici isplate otpremnina licima za čijim radom je prestala potreba u periodu od jula 2000. godine do decembra 2007. godine
Materijal
21.5
Predlog programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu
Materijal
21.6
Predlog programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu
Materijal
21.7
Predlog programa za razvoj i promociju zanatstva za 2022. godinu
Materijal
NAPOMENA:
Materijal za tačku 2. (Predlog odluke o upozorenju Skupštini opštine Tivat) biće objavljen nakon tehničke redakcije.