CG Live

Vaš pogled na grad

60. sjednica Vlade Crne Gore – 24.02.2022.

  1. sjednica Vlade Crne Gore – 24.02.2022.

Vlada Crne Gore je, na 60. sjednici održanoj 24. februara 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici s Izvještajem sa javne rasprave. Donošenjem predloženog propisa uspostavlja se obaveza markiranja tečnog goriva naftnog porijekla i biogoriva koji se stavljaju na tržište Crne Gore, u cilju dalje regulacije i razvoja tržišta i stvaraju se uslovi za njegovo bolje funkcionisanje. U diskusiji je naglašeno da će novi pravni okvir omogućiti bolje praćenje i kontrolu trgovine ovim gorivom jer je obezbijeđen sistem kontrole u svakoj fazi prometnog lanca. Samim tim, sprečava se i nelojalna konkurencija, čime će se doprinijeti da učesnici na tržištu koji posluju u skladu sa zakonom, odnosno redovno izmiruju svoje fiskalne obaveze, imaju veći promet i učešće na tržištu, a istovremeno se kroz suzbijanje nelegalne trgovine eliminišu negativni efekti poslovanja kompanija koje u procesu nabavke i prometa tečnog goriva ne izmiruju svoje poreske obaveze. Predloženim izmjenama je propisan i postupak izbora lica koje vrši markiranje tečnog goriva naftnog porijekla i biogoriva, uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja i kriterijumi za vrednovanje ponuda, kao i izbor ovlašćene laboratorije koja provjerava koncentraciju markera, ukoliko se u prethodnom postupku analize utvrdi da koncentracija markera nije u skladu sa ovim zakonom. Predviđena su i dodatna prava, dužnosti i ovlašćenja tržišnog inspektora u dijelu koji se odnosi na markiranje ovih goriva. Pored ostalog, predviđena je i obaveza registracije odnosno upisa skladišta naftnih derivata i biogoriva za sopstvene potrebe kapaciteta preko dvije tone i stanica za snabdijevanje sopstvenih prevoznih sredstava za koje se ne izdaje licenca.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama. U cilju obezbjeđenja stabilnosti cijena naftnih derivata kao i zaštite životnog standarda građana usljed njihovog povećanja na svjetskom tržištu, odredbama predloženog zakona daje se mogućnost Vladi da donese odluku o umanjenju iznosa akcize do 20 odsto, za bezolovni benzin i gasna ulja, na period od mjesec dana. Pored navedenog, predloženim zakonskim rješenjem se redefiniše oporezivanje bezdimnih duvanskih proizvoda za koje bi se akciza plaćala po kilogramu duvanske smjese, čime bi se osigurala regionalna usklađenost, kao i stabilnost prihoda po ovom osnovu. Naime, visina akcize na ove proizvode u periodu od 1. juna 2022. do 31. decembra 2022. godine iznosila bi 100,00 eura po kg, od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine 145,00 eura po kg, dok bi od 1. januara 2024. godine akciza iznosila 190,00 eura po kg. Predloženim zakonskim rješenjem predviđa se i uvođenje akcize na duvan za žvakanje i šmrkanje čija visina akcize je planirana u iznosu od 40,00 eura po kg. Pored navedenog, predloženim zakonom se uvode u sistem oporezivanja i novi duvanski proizvodi za koje se predlaže visina akcize u iznosu od 35,00 eura po kilogramu. Predlaže se i uvođenje akcize za proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu, u cilju smanjenja negativnih uticaja koje njihova upotreba ima na životnu sredinu.

U okviru realizacije obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima s Izvještajem sa javne rasprave kojim se unapređuje pravni okvir u oblasti sertifikata o dodatnoj zaštiti za ljekove. Predloženim izmjenama i dopunama se uvodi isti nivo zaštite nosioca sertifikata o dodatnoj zaštiti za lijekove u Crnoj Gori kao u državama članicama Evropske unije, što će podsticajno djelovati na inovacije i slobodu konkurencije na tržištu. Donošenjem ovog Zakona ispunjavaju se obaveze predviđene članom 75 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Zajedničkom pozicijom sa EU za pregovaračko poglavlje VII – Pravo intelektualne svojine.

Donijeta je Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – AGROBUDŽET. Sredstva opredijeljena Agrobudžetom za 2022. godinu iznose 50,9 miliona eura od čega su izdvajanja iz nacionalnog budžeta 35,9 miliona eura, što je za 33 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 47 odsto više u odnosu na 2020. godinu.

Vlada je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Rekreativno – kulturna zona na obali rijeke Morače – južni dio” u Podgorici. U donošenju Odluke pošlo se od inicijativa Inženjerske komore CG i udruženja arhitekata KANA u kojima je navedeno da je ovaj planski dokument donijet prije skoro 10 godina, pod okolnostima koje su 2015. godine problematizovane od strane zainteresovane javnosti u vrijeme izgradnje staklenog solitera visine 13 spratova. Inspektor za urbanizam je aktom od 7. marta 2016. godine utvrdio da planski dokument nije donijet u skladu sa tada važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, da građevinska dozvola investitoru Normal tours nije izdata na osnovu valjane dokumentacije, da urbanističko-tehnički uslovi nijesu izdati u skladu sa planskom dokumentacijom i Zakonom. Pored ostalog, ocijenjeno je i da se ovim planskim dokumentom uvodi preizgrađenost i novogranja na štetu javnog parka, te da se ne prepoznaju objekti od značaja za graditeljsko nasljeđe, kao što je Hotel Podgorica koji je u međuvremenu dobio status nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja.

Usvojena je Informacija o potrebi fromiranja robnih rezervi. U Informaciji se navodi da Crna Gora od 2003. godine nema robne rezerve nakon ukidanja Zakona o robnim rezervama koji je zamijenio Zakon o interventnim nabavkama. Takođe, navodi se da su, u postupku eventualnog ponovnog formiranja robnih rezervi, moguća dva rješenja, odnosno treće koje bi bilo kombinacija ta dva. Prvo rješenje bi se odnosilo na formiranje robnih rezervi u inostranstvu. Osnovna prednost ovog rješenja ogleda se u činjenici da se ne bi morala osnovati institucija, odnosno angažovati ljudi i značajna sredstva. Nedostatak ovakvog rješenja se odnosi na problem pravovremenog dopremanja i snabdijevanja tržišta u slučaju nepredviđenih okolnosti (zemljotres, pandemija, ratno stanje i dr.) ukoliko se državne robne rezerve nalaze u inostranstvu. Drugo rješenje bi bilo ono kakvo je Crna Gora imala do 2003. godine, dakle robne rezerve bi se nabavljale unaprijed i zatim skladištile na lokacijama unutar države. U tom slučaju bi se morala angažovati dodatna kvalifikovana radna snaga, koja bi se u okviru posebne institucije bavila ovim pitanje, i obezbijediti cjelokupna infrastruktura. Najveća prednost ovakvog rješenja je centralizovano vođenje robnih rezervi na državnom nivou, odnosno postojanje samih rezervi na teritoriji Crne Gore, što bi garantovalo njihovu distribuciju na najbrži način. Treće rješenje bi se odnosilo na kombinaciju dva prethodna, pri čemu skladišta rezervi ne bi bila u samoj zemlji ali bi se cjelokupni postupak vodio iz Crne Gore. U skladu sa tim zaduženo je Ministarstvo ekonomskog razvoja da pripremi detaljan projektni zadatak za izradu Studije o opravdanosti formiranja robnih rezervi i dostavi Vladi na odlučivanje s obzirom da bi eventualna odluka o postupku formiranja robnih rezervi zahtijevala izmjenu zakonodavstva.

U cilju poboljšanja finansijskog položaja penzionera u Crnoj Gori koji je pogoršan rastom cijena osnovnih životnih namjernica, Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava za isplatu jednokratne pomoći penzionerima u Crnoj Gori čija je penzija ispod prosječne penzije. Ukupan iznos sredstava koji je izdvojen za ovu namjenu je 3.887.650,00 eura, čime bi se obezbijedila jednokratna pomoć za 77.753 penzionera čija je visina penzije ispod prosječne, što je 63,03 odsto od ukupnog broja penzionera.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom planu sa programom rada za 2022. godinu DOO „Skijališta Crne Gore” Mojkovac i dala saglasnost na Finansijski plan. U Informaciji se navodi da su prihodi, odnosno rashodi, ovog Društa za 2022. godinu planirani u iznosu od 1,64 milona eura.

Usvojena je Informacija o realizaciji Zaključka broj 04-6596/2 od 16. decembra 2021. godine. Vlada je na sjednici održanoj 16. decembra 2021. godine, usvojila Informaciju o realizaciji javnih konkursa za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija u 2021. godini. Zaključkom je zaduženo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da do kraja januara tekuće godine pripreme i Vladi dostave informaciju o realizaciji zaključaka, kao i da predlože način finansiranja preostalih obaveza po osnovu javnih konkursa. Na osnovu dobijenih podataka od strane organa državne uprave od ukupno opredijeljenih sredstava od 3.713.205,40€, iznos od 1.009.989,60€, nije realizovan u prethodnoj godini, te je zaključeno da se iznos od 1.009.989,60€ obezbijedi preusmjeravanjem i plaćanjem iz Tekuće budžetske rezerve.

Vlada je usvojila Informaciju o učešću Crne Gore na 59. Bijenalu umjetnosti u Veneciji i zaključivanju Ugovora o zakupu izložbenog prostora za period 2022- 2024. godine i prihvatila tekst Ugovora. U diskusiji je naglašeno da je prethodni ugovor istekao, pa je neophodno zaključiti novi za naredne dvije godine, kako bi se stekli uslovi za nesmetanu organizaciju i realizaciju predstavljanja Crne Gore na Venecijanskom bijenalu umjetnosti (2022. godina) i arhitekture (2023. godina). Ugovor predviđa uplatu godišnje naknade za zakup prostora u iznosu od 28.500,00 eura, koja se uplaćuje u dvije jednake tranše. Navedeni troškovi, zajedno sa onima koji se odnose na uplatu naknada za električnu energiju, vodu i komunalne usluge, planirani su predlogom budžeta Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2022. godinu. Potpisivanjem ovog Ugovora stvaraju se uslovi u za prezentaciju crnogorske savremene umjetnosti na Bijenalu na kojem izložbe organizuje preko sto država i koje ima preko pola miliona posjetilaca.

Radi realizacije Programa osposobljavanja za rad kod poslodavca u tekućoj godini, Vlada je Zavodu za zapošljavanje odobrila iznos od 825.105 eura iz Tekuće budžetske rezerve za 250 lica u trajanju od šest mjeseci.

Pored ostalog, Vlada je donijela Djelimični Kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2022. godinu.