CG Live

Vaš pogled na grad

Informacija o Registru podsticajnih mjera za investicije za 2022. godinu

Informacija o Registru podsticajnih mjera za investicije za 2022. godinu

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa Grupom Svjetske banke i državnim institucijama (ministarstvima, UPCCG, MIA, Privrednom Komorom, Eko-Fondom i dr.) završilo ažuriranje Registra podsticajnih mjera za investicije sa sveobuhvatnim pregledom dostupnih finansijskih i nefinansijskih programa podrške od strane Vlade Crne Gore, namijenjenih domaćim i stranim investitorima, privatnom sektoru u vidu podsticajnih mjera za investicije za 2022. godinu.

Svrha kreiranja Registra podsticajnih mjera za investicije prepoznata je Akcionim planom Regionalne agende za reforme u oblasti investicija (RIRA) koja se sprovodi u okviru višegodišnjeg Akcionog plana za Regionalni ekonomski prostor na Zapadnom Balkanu (MAP REA). Cilj Regionalne agende reformi u oblasti investicija je unapređenje atraktivnosti regiona Zapadnog Balkana za strane, ali i za regionalne investitore, čime bi se omogućio veći priliv investicija i ostvario veći stepen preduzetničke djelatnosti, trgovine, kao i otvaranje novih radnih mjesta.

Danas je on dio Zajedničkog regionalnog tržišta (CRM) 2021-2024. Zajedničko regionalno tržište WB6 CRM (2021-2024) nastavlja rezultate Višegodišnjeg akcionog plana regionalnog ekonomskog područja (MAP REA 2017-2020) i ima za cilj da poveže privrede Zapadnog Balkana kroz slobodno kretanje ljudi, robe, usluge i kapital i na taj način podstiču stvaranje regionalnih digitalnih, industrijskih, investicionih i inovacionih veza. Prioritet je stvaranje regionalnog tržišta zasnovanog na pravilima i procedurama koje egzistiraju u zemljama EU i približavanje Zapadnog Balkana jedinstvenom evropskom tržištu.

Registar podsticajnih mjera za investicije predstavlja javno dostupnu bazu podataka o investicionim podsticajima na nacionalnom nivou koje državni organi pružaju domaćim i stranim investitorima u različitim sektorima.

Prethodni Registar 2021 je sadržao podatke o 40 podsticajnih mjera koje su domaćim i stranim investitorima bile dostupne kroz različite programe podrške namijenjene privatnom sektoru, a koje su bile kreirane i realizovane od strane nadležnih ministarstva i povezanih državnih institucija. Registar podsticajnih mjera za investicije kreiran je sa ciljem da pruži sveobuhvatnu informaciju o sadržaju, obuhvatu, namjeni, karakteristikama i benefitima podsticajnih mjera, kao i podatke o uslovima, normativi, pravilima i procedurama koje se sprovode u cilju ostvarivanja investicionih podsticaja.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma završilo je ažuriranje Registra podsticajnih mjera za investicije za 2022. godinu, koji sadrži 51 podsticajnu mjeru. Ovi investicioni podsticaji targetiraju različite oblasti privredne djelatnosti, od finansijskih i nefinansijskih do fiskalnih podsticaja. Tu spadaju i poreski i carinski podsticaji, akcizni podsticaji i naknade, podsticaji u poljoprivredi, nauci, turizmu i uslugama, građevinarstvu, održivom i ekonomskom razvoju, kao i podsticaji za obnovljivu i hibridnu energiju.

Kao što je pomenuto, Registar podsticajnih mjera za investicije  2022 obuhvata širok spektar investicionih podsticaja koje pružaju državne i javne institucije, kao i podsticaje koje omogućavaju resorna ministarstva.

Sa namjerom da se obezbijede dugoročni benefiti korišćenja podataka dostupnih u registru, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore će planski i u koordinaciji sa resornim ministarstvima, javnim institucijama i Grupom Svjetske banke vršiti redovno ažuriranje registra kako bi potencijalni investitori, zainteresovane strane i javnost imali tačne i kompletne informacije o Registru u realnom vremenu, čime bi se dodatno podstakla investiciona aktivnost u Crnoj Gori.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore nastaviće saradnju sa Grupacijom Svjetske banke (IFC – Međunarodna finansijska korporacija) na ovoj temi i redovno dostavljati godišnje izvještaje o napretku i rezultatima Registra podsticajnih mjera za investicije Crne Gore.

Podaci dati u Registru podsticajnih mjera za investicije 2022 prvenstveno su namijenjeni stranim i domaćim investitorima, široj javnosti, partnerskim zemljama, interesnim grupama, medijima, trećim zainteresovanim stranama i dr., a dokumenta Registra (baza podataka i prezentacija) mogu se pronaći i preuzeti na zvaničnom sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (https://www.gov.me/mek) i Agencije za investicije Crne Gore (https://mia.gov.me/).

Preuzmi

Preuzmi