CG Live

Vaš pogled na grad

Izrada nacionalnog softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada

Ministarstvo kapitalnih investicija, kao nadležni državni organ za implementaciju politike u oblasti energetske efikasnosti je u obavezi da uspostavi nacionalni okvir za energetsku efikasnost zgrada u Crnoj Gori. Ključni korak u ovom procesu je uspostavljanje nacionalnog softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada. Podrška za razvoj ovog softvera je obezbijeđena u okviru projekta “Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEPB)”, koji Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW). Softver je nazvan MEEC (Montenegrin Energy Efficiency Certification) i za njegov razvoj je zadužen njemački institut za građevinsku fiziku Fraunhofer IBP iz Štutgarta.

Prva verzija softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada (MEEC) je razvijena i od prošle godine je dostupna je na stranici www.meec.me. U MEEC softveru je moguće uraditi potrebne proračune za zgradu, ali još uvijek nije moguće generisati sertifikat o energetskim karakteristikama tzv. energetski pasoš zgrade.Razvoj ove funkcionalnosti je u završnoj fazi i očekuje se da će proces sertifikovanja početi u prvoj polovini tekuće godine na pilot javnim objektima. Vlasniku objekta energetski sertifikat ukazuje na moguća unapređenja energetske efikasnosti u zgradi, a što za cilj ima smanjenje potrošnje energije. Za kupce ili zakupce objekta energetski sertifikat pruža informaciju o energetskoj efikasnosti objekta odnosno o potrebama objekta za energijom, a što može biti važan kriterijum prilikom kupovine/zakupa.

MEEC softver podržava dva načina rada: (i) proračun za sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada, koji podrazumijeva korišćenje zgrade pri standardizovanim uslovima i (ii) proračun potrošnje energije u skladu sa stvarnim načinom korišćenja zgrade za potrebe energetskih pregleda sa ciljem predlaganja mjera za unapređenje energetske efikasnosti. Takođe, u ovom softverskom alatu je ugrađena i funkcionalnost ekonomskih proračuna sa ciljem analize isplativosti pojedinih mjera energetske efikasnosti. Dakle, MEEC je sveobuhvatan alat koji u sebi sadrži sve funkcionalnosti potrebne za analizu potrošnje energije u zgradama i za izradu energetskih sertifikata.

Ono što je takođe važno, a što bi trebalo da proizvede pozitivan uticaj na širu primjenu MEEC softvera, ne samo od strane stručnih lica za vršenje energetskih pregleda već i od strane drugih lica koja se bave problematikom izgradnje objekata (projektanti, inženjeri, studenti, itd.), je činjenica da će ovaj softverski alat biti besplatan. Na tržištu se mogu pojaviti i drugi slični softveri, a koji, da bi postali zvanični, moraju pratiti nacionalnu metodologiju proračuna energetskih karakteristika.

Takođe, je u toku realizacija drugih pripremnih aktivnosti sa ciljem omogućavanja energetskog sertifikovanja zgrada u Crnoj Gori, a koje se, prije svega, odnose odnose na: izmjene pravnog okvira sa ciljem uvođenja nove metodologije proračuna energetskih karakteristika, kao i organizovanje obuke za korišćenje novog softvera od strane stručnih lica za vršenje energetskih pregleda (energetskih auditora). Ovim će se stvoriti uslovi da proces sertifikovanja zgrada bude implementiran u većem obimu, a shodno obavezama iz Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Izradom MEEC softvera stvoriće se uslovi da se proračun energetskih karakteristika zgrada u Crnoj Gori sprovodi prema važećim međunarodnim standardima u skladu sa zahtjevima EU direktiva, a koje je Crna Gora u obavezi da implementira shodno preuzetim međunarodnim obavezama.