CG Live

Vaš pogled na grad

Javna rasprava o dokumentu „Identifikovani problemi i moguća rješenja budžetskog finansiranja projekata i programa NVO“

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija daje na javnu raspravu dokument

„IDENTIFIKOVANI PROBLEMI I MOGUĆA RJEŠENJA BUDŽETSKOG FINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA NVO“

i upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju dokumenta „Identifikovani problemi i moguća rješenja budžetskog finansiranja projekata i programa NVO“.

Napomena: Prilozi/Anexi 1 i 2 nijesu predmet javne rasprave.

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/mju i portalu e-uprave https://www.euprava.me/

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na dokument „Identifikovani problemi i moguća rješenja budžetskog finansiranja projekata i programa NVO“ mogu dostaviti u pisanom obliku Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija na adresu: Rimski trg, broj 45, 81000 Podgorica (sa naznakom „Identifikovani problemi i moguća rješenja budžetskog finansiranja projekata i programa NVO“) – putem pošte, direktno na arhivu Ministarstva (svakog radnog dana od 09.00h do 11.00h i od 12.00h do 14.00h) i na e-mail adresu: alen.franca@mju.gov.me i aleksandra.masonicic@mju.gov.me

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija vrši se na obrascu 4 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), koji možete preuzeti u nastavku.

U prilogu možete preuzeti:

  1. Program javne rasprave
  2. „Identifikovani problemi i moguća rješenja budžetskog finansiranja projekata i programa NVO“
    4.Obrazac za dostavljanje primjedbi i sugestija