CG Live

Vaš pogled na grad

Javni konkurs – „On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi“

Fond za zaštitu životne sredine Crne Gore (Eko fond) produžio je rok za prijave za javni konkurs za dodjelu subvencija za realizaciju projekta korišćenja obnovljivih izvora energije – za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe u mrežnom ili samostalnom radu „On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi“

Rok za podnošenje prijava je 1. april 2022. godine do 15:00h u prostorijama Eko fonda.

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom konkursu iznose 190.000,00 €, od čega 150.000,00 € je namijenjeno za on-grid sisteme, dok 40.000,00 € je namijenjeno za off-grid sisteme.

Maksimalni iznos sredstava podrške

On-grid sistem: Maksimalni iznos sredstava podrške koje korisnik može ostvariti za nabavku i instalaciju fotonaponskih sistema iznosi 40% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 25.000,00 €, u koji iznos mora biti uključen PDV.

Off-grid sistem: Maksimalni iznos sredstava podrške koje korisnik može ostvariti za nabavku i instalaciju fotonaponskih sistema iznosi 40% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 5.000,00 €, u koji iznos mora biti uključen PDV.

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti:

mikro, mala i srednja preduzeća
preduzetnici
sva fizička lica koja su registrovana kod nadležnih organa za obavljanje samostalne djelatnosti i po tom osnovu ostvaruju prihode.
Uslovi koje korisnici sredstava moraju ispuniti:

A) Opšti uslovi koje korisnik sredstava mora ispuniti za on-grid sisteme:

Objekat izgrađen na osnovu odgovarajućeg akta u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019 i 082/20 od 06.08.2020) i svaki drugi koji je navedenim ili posebnim zakonom s njim izjednačen;

Objekat koji nije dograđivan ili mijenjan u odnosu na akt koji dokazuje njegovu zakonitost;

Fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, snage do 10 kW, na krovu osnovnog odnosno drugog pomoćnog objekta, u smislu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata su pomoćni objekti;

Postojeće brojilo za obračun električne energije vodi se na istog investitora fotonaponskog sistema odnosno vlasnika objekta;

Objekti na kojima je pokrenut postupak legalizacije ne mogu biti predmet finansiranja sve do pravnog okončanja postupka;

Podnosilac prijave ne može biti osnivač preduzetnik i/ili osnivač koji ima udjele u drugom pravnom licu kome je prethodno odobrena subvencija ovim Javim konkursom;

Zakupac objekta ne može ostvariti pravo na odobrenu subvenciju ovim Javim konkursom;

Podnosilac prijave ne može ostvariti pravo na subvenciju za nabavku i instalaciju off-grid sistema ovim Javnim konkursom.

Podnosilac prijave ne može ostvariti pravo na subvenciju za nabavku i instalaciju on-grid sistema ovim Javnim konkursom ukoliko je ostvario pravo na dodjelu subvencije na istom objektu u okviru drugih programa i projekata u 2022. godini.

Opšti uslovi koje korisnik sredstava mora ispuniti za off-grid sistem:

Proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe u mjestima gdje nije dostupna distributivna mreža;

Objekat koji nije dograđivan ili mijenjan u odnosu na akt koji dokazuje njegovu zakonitost;

Objekti na kojima je pokrenut postupak legalizacije ne mogu biti predmet finansiranja sve do pravnog okončanja postupka;

Podnosilac prijave ne može ostvariti pravo na subvenciju za nabavku i instalaciju on-grid sistema ovim Javnim konkursom.

Kompletna dokumentacija dostupna je na linku:

https://www.eko-fond.me/me/javni-konkursi/javni-pozivi/

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: +382 20 262 933 ili na adresu: info@eko-fond.me