CG Live

Vaš pogled na grad

JAVNI OGLAS za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 84 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

JAVNI OGLAS
za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita
Ministarstvo vanjskih poslova organizovaće polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita u periodu od 21-25. marta 2022. godine.

U skladu sa članom 84 stav 1 Zakona o vanjskim poslovima, viši diplomatsko-konzularni ispit polaže se radi provjere sposobnosti kandidata za vršenje najsloženijih diplomatsko-konzularnih poslova, provjere poznavanja diplomatske prakse, znanja i vještina potrebnih za vođenje diplomatsko-konzularnog predstavništva i drugih organizacionih jedinica Ministarstva za koje je zakonom ili drugim propisom kao uslov za rad utvrđen taj ispit.

U skladu sa članom 84 stav 3 Zakona o vanjskim poslovima, viši diplomatsko-konzularni ispit može polagati diplomata sa najmanje dvije godine u zvanju prvog sekretara, jednim službovanjem u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u trajanju od najmanje tri godine, znanjem jednog zvaničnog jezika Ujedinjenih nacija na nivou B2 i drugog stranog jezika na nivou C1 i najmanje pet godina radnog iskustva.

Prijava za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita podnosi se Ministarstvu vanjskih poslova – Diplomatska akademija, ul. Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Obrazac prijave može se preuzeti ovdje.

       Uz prijavu za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita, kandidat je dužan da priloži dokaz o potrebnom diplomatskom zvanju i radnom iskustvu (najmanje pet godina radnog iskustva, najmanje dvije godine u zvanju prvog sekretara, jedno službovanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u trajanju od najmanje tri godine), znanju stranih jezika i fotokopiju biometrijske lične karte.

       Viši diplomatsko-konzularni ispit polaže se u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17) i Pravilnikom o programu i načinu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita („Službeni list CG”, broj 47/19). Za sve bliže informacije možete se obratiti na tel:020/416-360 i 020/416-405 ili putem e-maila:diplomatic.academy@mfa.gov.me; nada.miranovic@mfa.gov.me. 

Broj: 10-900/22-41

Podgorica, 18. februar 2022. godine