CG Live

Vaš pogled na grad

JAVNI POZIV za NVO – inovacione radne grupe koje osniva Savjet za inovacije i S3

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“ broj 41/18) Ministarstvo ekonomskog razvoja, objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija za članove/ice

INOVACIONIH RADNIH GRUPA koje osniva

SAVJET ZA INOVACIJE I PAMETNU SPECIJALIZACIJU

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz prioritetnih oblasti Strategije pametne specijalizacije S3 (Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane/Energija i održiva životna sredina/Održivi i zdravstveni turizam/Informaciono-komunikacione tehnologije), da učestvuju u procesu izbora predstavnika/ca inovacionih radnih grupa (4) koje osniva Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Nevladine organizacije u radnim tijelima mogu imati 4 predstavnika/ce, odnosno po jednog predstavnika/cu za svaku prioritetnu oblast.

Pravo predlaganja predstavnika za člana radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ove oblasti.

Glavni zadaci inovacionih radnih grupa su:

Mapiranje ekonomskog, naučnog i inovacionog potencijala Crne Gore;
Vođenje Procesa preduzetničkog otkrivanja (‚‚Entrepreneurial Discovery Process - EDP“);

Identifikovanje, prikupljanje i razmatranje prijedloga aktivnosti, mjera, instrmenata za unapređenje S3 prioritetnih oblasti;
Učestvovanje u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije 2023-2024.
Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

Da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
Da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
Da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
Da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
Da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

ima prebivalište u Crnoj Gori;
ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
fotokopiju statuta nevladine organizacije;
dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.
Rok za podnošenje predloga predstavnika/ce nevladine organizacije je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja (www.gov.me/mek) i na portalu e-uprave (www.euprava.me).

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, broj 41/18).

Propisani obrazac za predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se pisanim putem na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja, radnim danima od 08.00 – 13.00 časova ili poštom na adresu: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA Rimski trg 46, 81000 Podgorica ili elektronskim putem na e-mail: isidora.injac@mek.gov.me, sa napomenom: “Predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana inovacione radne grupe koju osniva Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju”.

Predlog predstavnika za člana radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.