CG Live

Vaš pogled na grad

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Herceg Novi

Na osnovu Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-1556/2 sa sjednice od 31. marta 2022. godine, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI HERCEG NOVI

  1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore i to katastarska parcela broj 1097/3, površine 3.185 m², po načinu korišćenja “pašnjak 3. klase”, upisana u list nepokretnosti broj 47, KO Kameno, Opština Herceg Novi.

  1. Početna cijena nepokretnosti

koja je predmet javnog nadmetanja

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva iznosi 18,00 €/m2, odnosno ukupno 57.330,00 €.

  1. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija i socijalnog staranja, ul. Stanka Dragojevića br. 2, kancelarija broj 14, u četvrtak, 28. aprila 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova.

  1. Uslovi javnog nadmetanja

4.1 Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetnu nepokretnost, i to 2.866,50 €.

4.2 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija i socijalnog staranja broj 510-1122-69, kod CKB banke, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

4.3 Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 14, u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva, do i uključujući 20. april 2022. godine (od 10-13 časova).

4.4 Rok za podnošenje prijava je najkasnije do i uključujući 21. april 2022. godine, do 13:00 časova.

4.5 Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije.

4.6 Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

4.7 Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

4.8 Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.

  1. Ostali uslovi javnog nadmetanja

5.1 Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore – Ministarstvom finansija i socijalnog staranja zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja.

5.2 Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

5.3 Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

5.4 Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

5.5 Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na kupca.

5.6 Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija i socijalnog staranja – kancelarija broj 14, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

5.7 Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za prodaju nepokretnosti.

Adresa i kontakt Komisije za prodaju nepokretnosti:

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kancelarija broj 14

Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica

Telefon: +382 20 248 512

E-mail: vesna.simovic@mif.gov.me