CG Live

Vaš pogled na grad

MVP i MPLJMP: Zajednički odgovoriti izazovima u međunarodnoj pravnoj saradnji i pomoći

Saradnja u oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima od posebne je važnosti, a u narednom periodu dodatno ćemo jačati saradnju resora u cilju njenog unapređenja- istaknuto je tokom susreta VD generalne direktorice Direktorata za konzularne poslove i dijasporu Ministarstva vanjskih poslova Stanice Popović i generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Sretena Jakića.

V.d. generalne direktorice Direktorata za konzularne poslove i dijasporu u MVP konstatovala je da je glavni cilj efikasno i ekspresno djelovanje u predmetima međunarodne pravne pomoći, te imajući u vidu trenutne avio konekcije sa zemljama Evrope, kao izazov istakla dostavljanje diplomatske pošte. “Kroz saradnju sa nadležnim organima trebalo bi iznaći rješenje dok se ove smetnje ne otklone”, kazala je Popović.

Generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju MPLJMP izrazio je uvjerenje da će kohezivno djelovanje dva resora rezultirati jasno definisanim okvirom interresornog djelovanja. Kako je naveo Jakić, to će omogućiti da se “na efektivan i blagovremen način odgovori na zamolnice za pružanje međunarodne pomoći, što uključuje i preciziranje modusa za dostavljanje obligatornih propratnih sadržaja”.

Jakić je pojasnio da predmeti iz oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, zbog svoje kompleksnosti i specifičnosti zahtijevaju definisanje primjenljivog modusa koji će operacionalizovati i pojednostaviti procesne aktivnosti. Govoreći o toj temi, on je dodao da bi trebalo voditi računa o meritumu predmeta, sa akcentom na ekstradiciji i ostalim oblicima međunarodno pravne pomoći u krivičnim stvarima.

Na sastanku su takođe istaknuti modeli unapređenja međunarodne saradnje u građanskim stvarima, posebno sa prekookeanskim državama, te u tom kontekstu stavljen akcenat na ulogu diplomatske i konzularne mreže radi blagovoremenog dostavljanja i preuzimanja pismena.

Donešeno je više zaključaka koji će u budućem radu doprinijeti bržem i efikasnijem radu, dosljedno poštujući pozitivno-pravne, kako nacionalne, tako i međunarodne regulative u ovoj oblasti.

Predstavnici ministarstava saglasili su se da je potrebno i u budućnosti inicirati sastanke sa ostalim relevantnim institucionalnim akterima u ovoj oblasti, kako bi se u profesionalnom habitusu donijeli najbolji modeli djelovanja.

Konstruktivnom modeliranju predloga za unapređenje rada doprinijeli su predstavnici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava: Snežana Maraš, Dara Tomčić i Nataša Ćuković, te Ministarstva vanjskih poslova: Velimir Šljivančanin, Milica Ojdanić i Pavle Vojinović.