CG Live

Vaš pogled na grad

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Ministarstvo kapitalnih investicija, na osnovu člana 27 stav 6 Zakona o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09 i 73/19) i Rang liste broj 04-304/22-1457/9, koju je 15. marta 2022. godine utvrdila Tenderska komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja po Javnom oglasu za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-gradevinskog kamena lokaliteta ”Ober”, opština Bijelo Polje (“Sl. list CG”, broj 03/21, oglasni dio), donosi Odluku o izboru najpovoljnije ponude po Javnom oglasu za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-gradevinskog kamena lokaliteta ”Ober”, opština Bijelo Polje (“Sl. list CG”, broj 03/21, oglasni dio).