CG Live

Vaš pogled na grad

Poziv Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XXIX sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se

P o z i v

Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XXIX sjednicu

Skupštine opštine Bijelo Polje

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XXIX sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 14.03.2022. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

    Odredbama člana 149 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo predviđeno je da predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, ukoliko nevladina organizacija ispunjava sledeće uslove:

  - da je registrovana najmanje godinu dana;
  - da ima sjedište na teritoriji opštine;
  - da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
  - da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i
  - da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

   Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika nevladine organizacije koji će učestvovati u radu sjednice.

   Uz prijavu za učešće za XXIX sjednicu Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti Službi Skupštine:

  - prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;

  - Statut nevladine organizacije;
  - Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
  - izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprečavanju sukoba interesa kao i dokumenta propisana članom 150 Poslovnika iz kojih se da zaključiti da ispunjava uslove za učešće u radu sjednice.

   Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko Građanskog biroa opštine Bijelo Polje, ul. Slobode bb. ili elektronskim putem na e-mail skupstina@bijelopolje.co.me.


  Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.


    SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE