CG Live

Vaš pogled na grad

TREĆI SASTANAK KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE VODAMA IZMEĐU CRNE GORE I REPUBLIKE ALBANIJE

Treći zajednički sastanak Komisije za upravljanje vodama između Crne Gore i Republike Albanije održan je 22.02.2022. godine u Podgorici. Sastankom su predsjedavali generalni direktor Direktorata za vodoprivredu gospodin Željko Furtula, koji je ujedno predsjednik crnogorske Komisije i gospođa Gerta Ljubonja, predsjednica albanske Komisije. U pozdravnim govorima, predsjednici obije Komisije, izrazili su zahvalnost povodom organizovanja ovog sastanka i iskazali spremnost za nastavak saradnje kako bi zajedno rješavali predstojeće izazove.

Predstavnici UNDP-a u Crnoj Gori i projektantskog tima CeS.TRA iz Beograda su prezentovali tehnička rješenja rekonstrukcije sistema nasipa na desnoj obali rijeke Bojane na crnogorskoj teritoriji, koja se realizuje preko regionalnog projekta “Integralno upravljanje rizicima od poplava u proširenom slivu rijeke Drim”. Opšti zaključak je da planirani radovi na nasipima na desnoj obali neće imati značajniji uticaj na režim protoka u koritu, kao ni u zoni plavljenja na lijevoj obali. Nakon prezentacije, predsjednik crnogorske Komisije, Željko Furtula uputio je zahtjev albanskoj Strani, ukoliko postoji mogućnost da se uradi mjerenje nivelmanskog vlaka Bar-Drač, kao jedan od preduslova za određivanje zajedničkog nultog nivoa visoke tačnosti gdje bi tačno mogli definisati i repere na rijeci Bojani, kako bi bili u potpunosti ujednačeni. Aktivnost mjerenja bi značila mjerenje dijela od Bara do granice sa Albanijom dok bi albanska Strana bila u obavezi da isto uradi na svojoj teritoriji od granice sa Crnom Gorom. Crnogorska strana bi ovu aktivnost realizovala preko pomenutog projekta.

Rezultat pokrenutog savjetodavnog procesa rješavanja sporova oko izgradnje mHE na rijeci Cijevni jeste osnivanje ekspertskih radnih grupa koje će se, kako je dogovoreno, u najkraćem roku sastati, sagledavati situaciju, i informisati Komisiju sa predlogom mjera koje se tiču mogućeg uticaja na nivo vodostaja, kvalitet voda i biodiverzitet.

Takođe, na sastanku je pomenuta i potreba izrade batimetrije kako bi se pristupilo izvođenju radova, na šta je crnogorska strana istakla da ista već postoji od 2017. godine, te da bi trebalo da imati u vidu analizu transporta sedimenta i uticaj akumulacije na Drimu na vodostaj.

Na sastanku je bilo riječi i o zabrinutosti zbog učestalog plavljenja poljoprivrednog zemljišta Bardavela, na šta se albanska strana obavezala da će pripremiti projektni zadatak i poslati crnogorskoj strani na saglasnost, kako bi se dalje realizovale aktivnosti sa obje strane.

Predsjednici Komisije sa obje strane su se zahvalili svima na doprinosu te izrazili nadu da će i u budućnosti sarađivati sa puno optimizma, u dobrosusjedskom i prijateljskom duhu, radeći na očuvanju zajedničkih prirodnih resursa.