CG Live

Vaš pogled na grad

U okviru INTERREG ADRION projekta ECOWAVES danas je održana radionica na temu Jačanja kapaciteta za dalje unapeđenje sistema upravljanja otpadom u lukama

“U tom smislu, Ministarstvo kapitalnih investicija je prepoznalo interes i mogućnost da doprinese u ovom dijelu i uključilo se u implementaciju projetka ECOWAVES, koji se upravo zasniva na bliskoj saradnji i prenosu znanja o upravljanju otpadom u lučkom području između IPA i EU i zemalja u cilju ubrzanja harmonizacije propisa IPA zemalja,” objasnio je Veljović.

Projektne aktivnosti, ciljeve i očekivane rezultate projekta predstavila je Milena Milačić, koordinator projekta i samostalna savjetnica u Ministarstvu kapitalnih investicija koja je objasnila da se projekat ECOWAVES fokusira na Upravljanje i spriječavanje širenja zagađenja mora, što se nastoji ostvariti kroz uspostavljanje transnacionalne održive saradnje između projektnih partnera i zainteresovanih strana, kao i jednog koordinisanog modela upravljanja otpadom sa plovila, sve u cilju očuvanja vrijednosti ekosistema i vodenih resursa. U svom izlaganju je istakla da je izazov koji treba ispuniti kroz ovaj projekat uspostavljanje efikasne mreže među svim partnerima, koja će ojačati temelje za dugoročnu i održivu saradnju, te da je u tom cilju organizovana i današnja radionica, kako bi se postiglo uvezivanje ključnih aktera na nacionalnom nivou zainteresovanih za stvaranje mreže za razmjenu znanja i iskustava.

Ivana Dević, predstavnica Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, koja je jedan od partnera na projektu ECOWAVES, predstavila je aktivnosti koje su obuhvaćene u okviru radnog paketa 2, a koje podrazumijevaju potpisivanje sporazuma o implementaciji transnacionalnih politika, kao i potpisivanje sporazuma sa kruzing kompanijama. Ona je naglasila da je važnost očuvanja prirodnog bogatstva planete za buduće generacije, te da Princip održivog razvoja ima široku primjenu jer sadrži tri ključna elementa, a to su: društvo, prirodno okruženje i ekonomija – ako su ciljevi ova tri elementa usklađeni, stvara se osnova za primjenu principa održivog razvoja, ljudi su zadovoljniji, a planeta Zemlja je očuvana za buduće generacije.

Zakonodavni okvir koji u Crnoj Gori reguliše oblast upravljanja otpadom, a koji je sadržan u odredbama Zakona o lukama i Zakona o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata, predstavila je Ana Kusovac, Načelnica direkcije za pomorsku plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija. U svom izlaganju ukazala je i dio EU zakonodavstva koji je u primjeni u Crnoj Gori, kao i na utvrđeni plan transponovanja i primjene regulative sa kojima nacionalno zakonodavstvo još uvijek nije usklađeno.

Preduzeće za sanitarnu i ekološku zaštitu Hemosan doo i njihove aktivnosti u oblasti zaštite mora od zagađenja i prihvata otpada predstavila je Biljana Radović. Prof. dr Danilo Nikolić, redovni profesor Fakulteta za pomorstvo i koordinator Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo govorio je o ulozi Centra u oblasti istraživanja i inovacija, zajedničkim projektima sa strateškim partnerskim institucijama i saradnja sa institucijama u oblasti plave ekonomije.

Sa Instituta za biologiju mora, dr Danijela Joksimović predstavila je projektne aktivnosti u okviru projektra HARMONIA, dok je Dragana Drakulović predstavila projekat BALMAS čime je radionica i završena uz zaključak da je u oblasti zaštite životne sredine, iako je uz postojeću saradnju već implementiran niz projekata, neophodno dodatno raditi na podizanju svijesti o značaju zivotne sredine i vrijednosti morskog ekosistema, kao i dodatno uvezivanje kako na nacionalnom tako i na transnacionalnom nivou, pa je radionica ocijenjena kao pozitivan iskorak u tom smjeru.