CG Live

Vaš pogled na grad

Zakazana 25. redovna sjednica Skupštine opštine Rožaje za 30.03.2022. godine

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br. 02/18, 34/19 i 38/20), člana 48 Statuta opštine Rožaje (”Službeni list CG – Opštinski propisi”, broj 38/18 i 16/21) i člana 68 Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje ( ”Službeni list CG – Opštinski propisi”, br. 38/18 i 16/21)

S A Z I V A M

 1. ( DVADESET PETU ) REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE ROŽAJE

Sjednica će se održati 30.03.2022.godine (srijeda), sa početkom u 11 časova, u maloj sali JU Centar za kulturu Rožaje ( čitaonica Narodne biblioteke).

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Informacija Godišnjeg izvještaja o realizaciji Programa radaSkupštine opštine Rožaje za 2021. godinu;
 2. Razmatranje i usvajanje Programa rada Skupštine opštineRožaje za 2022. godinu;
 3. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o utvrđivanju brojaodbornika u Skupštini opštine Rožaje;
 4. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o donošenjuPrograma investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2022. godinu;
 5. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o prenosu prava svojine na zemljištu uz naknadu;
 6. Razmatranje i usvajanje Zaključka o pokretanju inicijative za liberalizaciju graničnog prelaza Dračenovac – Špiljani;
 7. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštineRožaje;
 8. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Plan i Program rada DOO “Komunalno” Rožaje za 2022. godinu;
 9. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO “ Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2022.godinu;
 10. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO “ Sportski centar” Rožaje za 2022.godinu;
 11. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskimprojekcijama DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2022.godinu;
 12. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje za 2022.godinu;
 13. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU Centarza kulturu Rožaje za 2022.godinu;
 14. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom JU Narodna biblioteka Rožaje za 2022.godinu;
 15. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje za 2022.godinu;
 16. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Turističkeorganizacije Rožaje za 2022.godinu;
 17. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o davanjusaglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO LJE “Radio televizija Rožaje” za 2022.godinu;
 18. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine;
 19. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine;
 20. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o o imenovanju predsjednika Odbora za međuopštinsku, međunarodnu saradnju i evropske integracije;
 21. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju predsjednika Odbora direktora DOO „Agencija za projektovanje i razvoj“ Rožaje;
 22. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje;
 23. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Rožaje