CG Live

Vaš pogled na grad

DRI: CEDIS ZAPOŠLJAVAO BEZ OGLASA – JAVNE NABAVKE SPROVODIO MIMO ZAKONSKE PROCEDURE

DRI: CEDIS ZAPOŠLJAVAO BEZ OGLASA – JAVNE NABAVKE SPROVODIO MIMO ZAKONSKE PROCEDURE

Državna revizorska institucija (DRI) dala je duplo negativno mišljenje na poslovanje Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za 2022. Godinu jer su utvrđeni propusti u poslovanju ove državne energetske kompanije.

Finansijskom revizijom je, između ostalog, utvrđeno da kompanija nema dokumentaciju u vezi dijela svoje imovine koji se odnosi na zemljište i građevinske objekte i čija je vrijednost 5. 6 miliona eura i koja nije iskazana kao osnivački ulog.

Preporučeno je kompaniji da da u saradnji sa osnivačem (EPCG) nastavi aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnog statusa imovine kako bi CEDIS realno iskazalo stanje imovine i kapitala.

Utvrđeno je da je CEDIS pogrešno prikazao odložene poreske obaveze u svojim bilanskima i da je potrebno da uradi korekciju po tom pitanju tako što će uraditi korekciju u iznopsu od 3.616.168 eura.

Revizijom pravilnosti utvrđena su odstupanja i neusklađenosti poslovanja CEDIS-a sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.

DRI je kostatovao da je CEDIS značajnom broju (u prosjeku 247 lica na mjesečnom nivou) vršio zapošljavanje putem Sporazuma o preuzimanju zaposlenih u Agenciji, privrednim društvima, državnim organima (zaposlene i lica u vd stanju), državnim i lokalnim preduzećima, bez sprovođenja javnog oglasa.

“Društvo treba da obezbijedi jednaku dostupnost radnih mjesta nezaposlenim licima i ograniči prostor za diskriminaciju lica koja traže zapošljavanje. Usluge Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih po pravilu treba koristiti samo za poslove koji zahtijevaju privremeni rad. Društvo prilikom sprovođenja nabavki nije poštovalo Zakon o javnim nabavkama i nije sprovelo postupke javnih/jednostavnih nabavki, što je za posljedicu imalo podjelu predmeta nabavke, izbjegavanje postupaka javne nabavke i primjene Zakona o javnim nabavkama. Društvo je tokom 2022. Godine vršilo jednostavne nabavke brojila, građevinskih radova, električnog materijala/opreme, usluga obezbjeđenja objekata, nabavka i ispitivanje PP aparata, nabavka betonskih kućica, kancelarijskog materijala, kancelarijskog namještaja, računarske opreme itd. ukupne procijenjene vrijednosti nabavki 2. 023. 624. 98 € i ukupne ugovorene vrijednost 2. 497. 040. 66 € (sa PDV-om) bez sprovođenja odgovarajućeg postupka javne, odnosno jednostavne nabavke”, navodi DRI.

Izvještaj o reviziji CEDISA će se dostaviti Odboru direktora. EPCG koja je osnivač kompanije, Ministarstvu finansija i Ministarstvu energetike i rudarstva, radi unapređenja položaja kompanije i jačanja odgovornosti u upravljanju javnim finansijama i Odboru za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore.

Shodno Protokolu o saradnji, predmetni izvještaj će se dostaviti na uvid Vrhovnom državnom tužilaštvu.

CEDIS do 15. Marta treba da dostavi DRI Plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka i do 2. Septembra 2024. Godine Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Izvor: Vijesti