CG Live

Vaš pogled na grad

Viši rukovodni kadar da pokrene i sprovede reforme u skladu sa Strategijom reforme javne uprave

Uspostavljanje funkcionalne javne uprave jedan je od glavnih izazova procesa evropskih integracija, a evropski standardi mogu biti dostignuti vrijednim radom i osiguravanjem uslova za implementaciju Strategije reforme javne uprave.

To je poručila ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, na konferenciji “Dan rukovodilaca javne uprave 2022”, u okviru EU-Twinning projekta „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru“.

Srzentić je istakla da su najveći teret procesa tranzicije vlasti iz decembra 2020, kao i ovog koji nas očekuje u predstojećim danima iznijeli i iznijeće zaposleni u javnoj upravi.

“Prethodnih mjeseci sam svjedočila nevjerovatnoj energiji zaposlenih na svim nivoima javne uprave, upoznala sam i najbliže sarađivala sa javnim službenicima koji su spremni da uče, napreduju, upravljaju svojim karijerama, da dijele, kako institucionalnu memoriju, tako i svoje lično znanje, a na kraju i službenike koji doslovno ponosno služe svim građankama i građanima Crne Gore”, rekla je Srzentić.

Kroz brojne oglase i javne konkurse, za različite pozicije u javnoj upravi, svjedočila je, kako je kazala, koliko je stručni kadar iz svih sektora spreman i voljan da radi u javnoj upravi, da da lični doprinos radu vladinih institucija i koliko je “država” tražen poslodavac.

“Svjedočila sam vrlo važnoj promjeni kulture, da javni službenici ne služe politici i političkim partijama, već javnim politikama koje kreiraju u interesu svih građana. Upravo ovo su razlozi zbog kojih smatram da je neophodno nastaviti sa stvaranjem uslova u kojima ćemo otvarati javnu upravu za sve, za znanje i iskustvo iz drugih sektora – civilnog sektora i privrede, a zaposlenima u javnoj upravi, nuditi mogućnosti da grade svoje, usavršavaju se, sarađuju, planiraju i teže naprednim rješenjima”, pojasnila je Srzentić.

Smatra da je osnaživanje javnih službenika u njihovom karijernom razvoju strateški prioritet javne uprave zbog čega je, kako je dodala, pokrenuto nekoliko programa sa ciljem da se omogući dodatna edukacija i napredak zaposlenih u digitalnoj eri.

Kazala je da je ponosna na rezultate EU-Twinning projekat: „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru“ koji će doprinijeti jačanju dobrog upravljanja u javnoj upravi I poboljšati učinak vladinih organizacija.

“Samo javna uprava koja uključuje građane i građanke, osluškuje njihove potrebe i stavlja ih u centar svih svojih politika, edukovani i ohrabreni javni službenici, koji mogu da čuju i artikulišu glas građana kroz servise koje za njih kreiraju, agilna javna uprava oslobođena birokratije, zajedno su neraskidiva mjera uspjeha koju smo dužni da ispostavimo građanima Crne Gore i približimo našu javnu upravu onima koje postoje u Evropskoj uniji”, kazala je Srzentić.

Ukazala je da uspostavljanje funkcionalne javne uprave predstavlja jedan od glavnih izazova procesa evropskih integracija, koji direktno utiče na sposobnost vlada da pružaju javne usluge i podstiču konkurentnost i rast.

“Startegija reforme javne uprave naš je odgovor na to kako implementaciju novog – tehničkog, organizacionog i uslužnog koncepta vlade i promjenu kulture, možemo da primijenimo u praksi i da rezultati budu zadovoljavajući. Strategijom reforme javne uprave, pomjerili smo granice u odnosu uprava – građanin, a kroz pet strateških ciljeva, nastojali smo da stvorimo viziju javne uprave koja će kvalitetno pružati usluge građanima i koja će imati dovoljno administrativnih kapaciteta za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji”, istakla je Srzentić.

Poručila je da javna uprava moći da odgovori svim potrebama građana, i to, kako je navela, kroz “odgovornost, potrebu da pružimo kvalitetne javne usluge, profesionalnost, efikasnu javnu upravu, podizanjem svijesti da svi podaci koji su u posjedu organa moraju biti na raspolaganju građanima”.

“Ohrabrujem vas sve da u skladu sa pravima koje kao viši rukovodni kadar imate, pokrenete i sprovedite reforme javnog sektora u skladu sa smjernicama Strategije RJU CG”, kazala je Srzentić.

Jasna je da nema uspješne države bez profesionalne javne uprave.

“Možemo uspjeti u dostizanju evropskih standarda ukoliko budemo vrijedno radili i osigurali uslove za implementaciju Strategije reforme javne uprave koja pruža odgovore na sve izazove koji nas u organizaciji i optimizaciji javne uprave očekuju”, zaključila je Srzentić.