CG Live

Vaš pogled na grad

Javni poziv za konsultacije zainteresovanim NVO u cilju pripreme Sektorskih analiza

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje

JAVNI POZIV

za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacija u cilju pripreme Sektorskih analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta u 2023.godini, i to u sljedećim oblastima:

Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
Zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju;
Zaštita životne sredine u saobraćaju;
Energetika i energetska efikasnost.
Javne konsultacije će se vršiti putem e-maila, i to 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 19.04.2022. godine u 15h.

Sugestije i komentare za oblasti:

Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
Zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju;
Zaštita životne sredine u saobraćaju;
dostaviti na e-mail adresu: edisa.visnjic@mki.gov.me

Sugestije i komentare za oblast:

Energetika i energetska efikasnost.
dostaviti na e-mail adresu: velibor.sinanovic@ee-me.org