CG Live

Vaš pogled na grad

Javni poziv za NVO – oblast zaštite potrošača

Na osnovu člana 32 b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list 39/11 i 37/17), u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini i člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list Crne Gore”, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, upućuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2022. GODINI U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite potrošača da učestvuju u procesu izbora predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti zaštite potrošača (u daljem tekstu: Komisija)

Komisiju čine predsjednik i dva člana od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva ekonomskog razvoja a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zaštite potrošača.

Za člana Komisije nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika.

Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumjevaju iste izraze u ženskom rodu.

Ako nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana komisije ili izabrani predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju, za drugog člana komisije određuje se službenik iz ministarstva. Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs, koji je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

Nadležnost i zadaci Komisije:

objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;
objavljuju listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovani projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portal e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;
zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodjeljena sredstva za finansiranje projekata/programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodjeljena sredstva;
prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodjeljena sredstva;
sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.
Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa koji su oduhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u Komisiji ako:

je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite potrošača;
se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
je u prethodne tri godine, u oblasti zaštite potrošača, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti;
je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
Predstavnik nevladine organizacije u Komisiji može biti lice koje:

ima prebivalište u Crnoj Gori;
ima iskustvo u oblasti zaštite porošača
nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
Nevladina organizacija koja ispunjava uslove dostavlja Ministarstvu ekonomskog razvoja predlog predstavnika, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije.

Uz predlog predstavnika nevladine organizacije se dostavlja sledeća dokumentacija:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
fotokopija statuta nevladine organizacije;
dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti zaštite potrošača, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;
biografija predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;
dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti zaštite potrošača (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
izjava predstavnika nevladine organizacije u Komisiji da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Komisiji.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje predstavnika vrši se na propisanom obrascu, koji se nalazi u prilogu.
Propisani obrazac za predlaganje predstavnika sa potrebnim prilozima, dostavlja se na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja III sprat Rimski trg broj 46, ili na adresu:
Ministarstvo ekonomskog razvoja
Direkcija za zaštitu potrošača
Rimski trg broj 46
81 000 Podgorica
sa napomenom: “Predlaganje predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022.godini, u oblasti zaštite potrošača – NE OTVARATI ”.

Predlog predstavnika će biti razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika koji su predloženi, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga predložile.

Po isteku ovog roka Ministarstvo ekonomskog razvoja će za člana Komisije izabrati predstavnika sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika u Komisiji, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: jasna.vujovic@mek.gov.me