CG Live

Vaš pogled na grad

KOLEKTOR NAJBOLJA ZAŠTITA LIMA

Najveći zagađivači rijeke Lim su individualna domaćinstva i privredni subjekti koji se ne pridržavaju zakonskih normi po pitanju zaštite životne sredine i njihovih obaveza prema pravilnom upravljanju otpadom, smatra sekretar za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje Jasmin Ćorović, pišu Dnevne novine.

On objašnjava da, kada kaže individualna domaćinstva, misli na sva ona domaćinstva čiji se ispusti otpadnih voda nalaze na obalama i u koriti Lima, te da takvih ispusta ima mnogo.

Prema njegovim riječima, ovaj problem će se riješiti izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će ove ispuste uvezati u odvodni sistem postrojenja.

“Time će se napraviti značajan iskorak u rješavanju pitanja zagađenja Lima. Sa druge strane pomenuo sam privredne subjekte kao značajne zagađivače Lima. Pritisak privrede na zagađenje Lima je prisutan i to na način što mislim da se mnogi ne pridržavaju zakonskih normi po pitanjuu odlaganja otpada i njihovih obaveza. Ali, lokalna samouprava tu ima vrlo male nadležnosti. Rijeka Lim je rijeka od državnog značaja pa kontrolu vrše državni organi, prije svega Inspekcija za vode, poljoprivredna i ekološka inspekcija. Smatram da je usko grlo upravo u nedostatku dovoljnog broja inspektora, samim tim i manja mogućnost da se pravovremeno djeluje i smanje zagađivanja koja su evidentan u posljednje vrijeme”, kazao je Ćorović.

On podsjeća da Bijelo Polje još nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali da je izgradnja istog u toku.

“Realizovana je prva faza postrojenja, a očekuje se i realizacija druge faze. Izgradnjom ovog postrojenja značajno će se smanjiti zagađenje Lima. Sve otpadne vode iz individualnih domaćinstava biće pokupljene, tretirane u postrojenju, a u korito vraćena prečišćena voda. Važno je napomenuti da ova postrojenja moraju biti izgrađena i u opštinama uzvodno, jer se samo tako trajno može riješiti pitanje zagađenosti cijelog toka rijeke”, istakao je Ćorović.

Navodi da Opština Bijelo Polje u okviru svojih nadležnosti preduzima sve neophodne mjere za zaštitu Lima.

“Te nadležnosti su ograničene i većina odgovornosti je na državnim organima. Ipak, bez obzira na tu činjenicu, Opština je donijela tri važna lokalna plana koja se na direktan ili indirektan način odnose i na zaštitu rijeke Lim. Radi se o Lokalnom planu upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom 2016-2020. godine, Lokalnom akcionom planu zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine i Lokalnom planu zaštite životne sredine 2020-2024. godine. Ovi planovi podrazumijevaju setove mjera za unaprđenje u ovim oblastima, a dobar broj tih mjera se odnosi upravo na zaštitu i unapređenje Lima”, kazao je Ćorović.

Ističe da nema govora o valjanoj zaštiti Lima od zagađena dok se ne izgradi i pusti u rad postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

“Na obalama Lima se nalaze stotine kanalizacionih ispustnih cijevi koji su glavni uzrok zagađenja. Izgradnjom kolektora problem zagađenja Lima bi se u znatnoj mjeri riješio. Opština je izgradila prvu fazu ovog postrojenja, u toku je priprema i izgradnja duge faze i ja se nadam da ćemo u dogledno vrijeme sa puštanjem u rad ovog postrojenja riješiti glavni i najveći problem zagađenosti Lima”, zaključio je sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović.