CG Live

Vaš pogled na grad

MINISTARSTVO EKONOMIJE: “BEMAX” DOBIO KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU KAMENA U BIJELOM POLJU

Ministarstvo ekonomije odabralo je kompaniju Bemax kao prvorangiranog ponuđača za eksploataciju građevinskog kamena na prostoru Bioče u Opštini Bijelo Polje.

Na javni oglas, u ostavljenom roku dostavljene su tri ponude i to od kompanije Bemax iz Podgorice, ali i firmi Elas i Montenegroput iz Bijelog Polja.

To se može vidjeti u dokumentaciji koja je objavljena na sajtu Vlade, piše Dan.

Ministarstvo ekonomije je, u skladu sa zaključcima Vlade sa sjednice od 28. novembra prošle godine, i na osnovu člana Zakona o koncesijama objavilo javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena Bioče.

Na javni oglas, u ostavljenom roku dostavljene su tri ponude i to kompanija Elas i Montenegroput iz Bijelog Polja i Bemax-a iz Podgorice.

Postupak javnog nadmetanja sprovela je Tenderska komisija.

„Nakon sprovedenog postupka, a na osnovu broja bodova utvrđenog u skladu sa članom Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije sačinjena je rang lista ponuđača 24. jula, koja je istog dana objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Ministarstva ekonomije, a kojom je utvrđeno da je status prvorangiranog ponuđača stekao Bemax sa dodijeljenih 93,10 bodova“, navodi se u dokumentu Vlade.

Nije bilo podnijetih prigovora na rang listu.

Tenderom je, polazeći od činjenice da na istražno-eksploatacionom prostoru Bioče potencijalne rezerve tehničko-građevinskog kamena iznose oko šest miliona kubnih metara, bila predviđena rudarska proizvodnja od 20 hiljada kubnih metara godišnje, odnosno 560 hiljada metara kubnih za period od 28 godina, period eksploatacije.

Ponuđači su mogli ponuditi obim godišnje rudarske proizvodnje koji je jednak ili veći od 20 hiljada metara kubnih.

„Ponuđač je bio dužan da u skladu sa parametrima iz Кoncesionog akta opiše poslovni plan za realizaciju koncesije i efekte realizacije koncesije na zapošljavanje i ekonomski razvoj, koji je trebalo da sadrži planirana investiciona ulaganja za realizaciju koncesije, zapošljavanje radne snage u procesu eksploatacije, pripreme i primarne prerade, plasman proizvoda na tržište, eventualna valorizacija mineralne sirovine putem prerade“, piše u dokumentaciji Ministarstva ekonomije.