CG Live

Vaš pogled na grad

ORGANIZACIJA SLIJEPIH REALIZUJE PROJEKAT “PERSONALNI ASISTENT”

Upravni odbor Organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, na sjednici, održanoj 02.06.2020. godine, u skladu sa Konkursom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za izbor izvođača javnog rada „Personalni asistent“, od 12.02.2020. godine, na objavljeni oglas ove organizacije, a nakon, provjere od strane Biroa rada da lica predložena za zapošljavanje odgovaraju strukturi ciljne grupe iz zahtjeva izvođača radova, donio je odluku o prijemu tri personalna asistenta, na određeno vrijeme od 4 mjeseci, koji broj personalnih asistenata je i odobren Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 01.04.2020. godine.Prethodno je, odlučeno da se, po prioritetu, odnosno po stepenu invaliditeta i uslovima u kojima žive, trima korisnicama – članicama Organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, sa mjestom stanovanja u Ravnoj Rijeci, n. Potkrajci i s. Kanje, odobre personalni asistenti u vidu zapošljenja osoba koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore-Biro rada Bijelo Polje.Cilj projekta Organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac “Personalnom asistencijom do samostalnosti u kretanju”, koji sufinansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, u okviru kojeg, su i angažovana tri personalna asistenta je, da osobe sa invaliditetom uz peresonalnu asistenciju dobiju mogućnost za kvalitetniji, ispunjeniji i produktivniji život. Personalna asistencija podrazumijeva pružanje pomoći osobi sa invaliditetom, odnosno osobi sa smetnjama vida za obavljanje aktivnosti koje u svakodnevnom životu ne može obaviti bez pomoći drugog lica. Samostalni život, tj.personalna asistencija kao preduslov za samostalno življenje podrazumijeva da sama osoba sa invaliditetom, odnosno osoba sa smetnjama vida, odlučuje o tome šta će da radi, kada će to da radi i na koji će način to da radi. “Personalna asistencija” znači da osobe sa invaliditetom, u ovom slučaju osobe sa smetnjama vida mogu da kompenzuju svoj invaliditet delegirajući zadatke drugim osobama. Ti zadaci uključuju aktivnosti koje osoba sa smetnjama vida ne može da obavi sama.Početak rada izabranih personalnih asistentkinja je 04.06.2020. godine.Učešće Zavoda u finansiranju javnog rada na mjesečnom nivou iznosi 363,97 eura po učesniku programa, od čega će se zapošljenim personalnim asistentkinjama izdvajati neto zarada od 222,00 eura, dok će preostali dio ići na uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje učesnika javnog rada.