CG Live

Vaš pogled na grad

POTREBNO VIŠE EKOLOŠKIH INSPEKTORA

U Bijelom Polju, kao i u većini crnogorskih opština, ne postoje uređena odlagališta otpada (deponije). U većini slučajeva radi se o privremenim odlagalištima koja u doglednom vremenu moraju biti zatvorena i sanirana. Nepostojanje adekvatne komunalne infrastrukture – sanitarnih deponija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, reciklažnih centara, pretovarnih i transfer stanica, kompostana kao i nedovoljno organizovana Komunalna preduzeća itd. u mnogome su rezultirali stanjem kakvo je danas u ovoj oblasti. Sa druge strane nizak nivo svijesti o pravilnom odlaganju otpada građana i nepostojanje ekološke kulture su dodatni uzroci zagađenja rijeka,ocijenio je Jasmin Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj.

Prema njegovim riječima, usko grlo predstavlja i nedovoljan broj ekoloških i drugih inspektora, te novčano sankcionisanje prekršilaca.

“Treba imati na umu da se Bijelo Polje nalazi na dnu sliva rijeke Lim kada govorimo o opštinama u Crnoj Gori kroz koje protiče ova rijeka, pa otpad koja se nelegano odlaže na obalama Lima u Plavu, Andrijevici i Beranama usled podizanja vodostaja završava na našoj teritoriji, što dodatno pogoršava stanje. Dakle, neminovno je da i ove opštine aktivno učestvuju u zaštiti Lima kako bi stanje ove rijeke i u Bijelom Polju bilo na većem nivou”, ocijenio je Ćorović.

On podsjeća da je u lokalnom parlamentu usvojena odluku o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine. Tom odlukom su detaljno propisani načini upravljanja i odlaganja otpada, nadležnosti svih organa u ovom procesu i predviđene kazne za prekršioce.

“Postoji privremeno odlagalište otpada u Dobrakovu gdje se odlaže otpad koji prikupljaju radnici Komunalanog preduzeća DOO „Lim”. Državnim planom upravljanja otpadom, kao i Lokalnim planom upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom predviđeno je unapređenje procesa upravljanja otpadom na teritoriji opštine na način što se moraju usvojiti nove navike građana u pogledu tretiranja i odlaganja otpada. Bijelo Polje je prepoznato i kao regionalni centar za upravljanje otpadom što podrazumijeva izgradnju regionalne sanitarne deponije za 11 opština sjevernog regiona i izgradnju regionalnog reciklažnog centra koji će omogućiti da se upravljanje otpadom vrši na održiv način po principu cirkulane ekonomije gdje se otpad posmatra kao resurs a ne kao problem”, smatra Ćorović.

“Lokalnim planom upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom predviđeno je da se i ruralno područje opštine uveže u organizivan sistem upravljanja otpadom pa će se ova usluga omogućiti i građanima seoskih područja čime će se količina nelegalnog otpada smanjiti, a standard tih domaćinstava poboljšati na način uvođenja nove usluge”, naglasio je Jasmin Ćorović.

Kaže da su locirana najkritičnija odlagališta otpada koja treba sanirati, te da je napravljen i katalog nelegalnih odlagališta sa svim neophodnim podacima za sanaciju.