CG Live

Vaš pogled na grad

PREDSTAVLJAMO: DR DARKO MARINKOVIĆ, PROFESOR NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI U BEOGRADU

Dr Darko Marinković je rođen 1973. godine u Rasovu kod Bijelog Polja, gdje je završio Osnovnu školu.

Srednju školu završio je u Kotoru.

Policijsku akademiju je završio 1999. godine kao student generacije, sa prosečnom ocjenom 9,61.

Magistarske studije je upisao iste godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirao je 2003. godine radom “Krivičnopravni i kriminalistički aspekti sprječavanja zloupotreba opojnih droga”.

Doktorske studije je upisao 2004. godine, a doktorirao 2008. godine disertacijom “Suzbijanje organizovanog kriminaliteta”.

Radni odnos zasnovao je decembra 1999. godine na Policijskoj akademiji u Beogradu, kao asistent – pripravnik na predmetu Kriminalistika taktika.

Februara 2004. godine izabran je za asistenta, da bi januara 2008. godine na Kriminalističko -policijskoj akademiji bio reizabran na isto radno mesto.

Novembra 2008. godine izabran je za docenta na osnovnim akademskim studijama KPA, nastavni predmet Kriminalistička metodika, kao i specijalističkim akademskim studijama, nastavni predmeti Specijalne istražne metode i Finansijske istrage.

Vanredni profesor KPA je od 2012. godine, a redovni od 2017. godine.

U periodu 2011-2015. godine bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Bezbednost, časopis nacionalnog značaja, kategorija M52.

Učestvovao je na većem broju naučnih skupova, autor je osamdesetak naučno-stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu, od čega dve monografije, tri izdanja udžbenika, jedne studije, četiri rada u časopisu međunarodnog značaja, jednog praktikuma itd.

Po pozivu je predavao i na dokorskim studijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Recenzirao je više desetina naučnih radova, studija i monografija