CG Live

Vaš pogled na grad

Sufinansiranje projekata/programa od značaja u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2022. godini

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta sufinansiraće u 2022. godini nove projekte i programe iz sljedećih oblasti:

Likovna umjetnost
programi i projekti međunarodne promocije i prezentacije crnogorske likovne umjetnosti;
međunarodni programi stručnog usavršavanja (rezidencije, konferencije, kolonije, radionice);
izdavački projekti u likovnoj umjetnosti (stručne publikacije, leksikoni i monografije o crnogorskim umjetnicima);
retrospektivne izložbe od izuzetnog značaja za crnogorsku kulturu;
Muzička i muzičko-scenska djelatnost
nova djela umjetničke muzike;
produkcija i premijera novih muzičko-scenskih programa;
učešće crnogorskih muzičara u međunarodnim projektima saradnje;
međunarodni programi stručnog usavršavanja i majstorske radionice za mlade;
izdavački projekti u umjetničkoj muzici (publikacije i snimanje na nosaču zvuka, CD);

Književnost
nova književna djela autora iz Crne Gore;
nova djela iz oblasti nauke o književnosti;

Književno prevođenje
prevodi djela crnogorskih autora na strane jezike;
prevodi djela svjetske književnosti na crnogorski jezik;

Časopisi za kulturu i umjetnost
časopisi kojima se promovišu kulturno-umjetničke vrijednosti, naučna ostvarenja od značaja za kulturu i umjetnost, razvija interkulturalni dijalog i protežira kritički osvrt na savremeno stvaralaštvo;

Pozorišna djelatnost
nove pozorišne produkcije;
izdavački projekti u pozorišnoj djelatnosti (novi dramski tekstovi koji se tiču aktuelnih društvenih i estetskih kretanja, stručne publikacije, leksikoni i monografije);

Kulturno-umjetničke manifestacije i festivali
manifestacije i festivali iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Fizička lica ne mogu realizovati projekte kao samostalne ukoliko se radi o kompleksnim projektima koji uključuju učešće većeg broja lica, odnosno projekte koje u organizacionom i finansijskom smislu prevazilaze kapacitete fizičkog lica.

Pravo učešća nemaju:

  • nevladine organizacije,
  • nacionalne javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema kriterijumima propisanim članom 73 Zakona o kulturi:

umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture,

reference realizatora,

doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,

doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,

međunarodna afirmacija crnogorske kulture,

doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine,

afirmacija perspektivnih talenata,

doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,

realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Kod vrednovanja i izbora projekata za sufinansiranje, prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi ostvarivanju propisanog javnog interesa u kulturi:

ravnomjernom razvoju kulture,

međunarodnoj kulturnoj saradnji i razmjeni programa,

zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza,

naučnim istraživanjima i stručnim usavršavanjima u kulturi,

obezbijeđenosti drugih izvora finansiranja,

očuvanju izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,

razvoju amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,

razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom,

podsticaj stvaralaštva djece i mladih.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore u iznosu od 50% ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, shodno pravilima o državnoj pomoći.

Projekti i programi koji nemaju projektovano sufinansiranje mimo budžeta Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.gov.me/mpnks.

Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:

u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, ul. Njegoševa 83, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za … (navesti oblast)«.

i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u (flešci), CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima).

Prijave se podnose zaključno sa 02.05.2022. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave napisane rukom nijesu prihvatljive. Konkursni materijal se ne vraća.

Vrednovanje projekata vrše komisije koje Ministarstvo obrazuje po pojedinačnim oblastima, od afirmisanih umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Ministar će na predlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 20 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.