CG Live

Vaš pogled na grad

rbt

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 4 stav 1 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Sl.list CG-Opštinski propisi“, br. 53/19), predsjednik Opštine Nikšić r a s p i s u j e,

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

ZA 2022. GODINU

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta opštine Nikšić opredijeljenih za finansiranje projekata nevladinih organizacija.
Shodno ovlašćenju iz člana 8 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Sl.list CG-Opštinski propisi“, br. 53/19), Komisija je kao prioritete za 2022. godinu definisala projekte koji pomažu i unapređuju oblasti:
Prostorno – planskog uređenja grada i
Očuvanja i unaprjeđenja životne sredine
Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Nikšiću, najmanje godinu dana prije dana raspisivanja Konkursa.
Sredstva iz Budžeta se dodjeljuju nevladinim organizacijama sa sjedištem u opštini Nikšić za finansiranje projekata koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Nikšić, a koji su u skladu sa važećim lokalnim akcionim planovima.
Nevladine organizacije čiji su članovi ujedno i članovi Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija nemaju pravo učešća na Konkursu.
Sredstva za finansiranje projekata nevladinoj organizaciji, dodjeljuju se u procentu koji ne može biti manji od 80% budžeta predviđenog za realizaciju projekta. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju koja kandiduje projekat ne može biti veći od 20% iznosa ukupno predviđenih sredstava u Budžetu opštine Niikšić za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija.
Iznos sredstava opredijeljenih Budžetom opštine Nikšić za 2022. godinu za finansiranje projekata nevladinih organizacija je 25.000 eura.
Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs.
Popunjenu prijavu i predlog projekta neophodno je dostaviti u jednom primjerku u štampanoj verziji, i u elektronskom obliku na jednom CD-u, potpisanu i ovjerenu propratnu dokumentaciju dostaviti u jednom primjerku u štampanoj verziji. Prijava, predloga projekta i propratna dokumentacija podnosi se u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Zahtjev za finansiranje projekata nevladinih organizacija po Konkursu“ i adresira na Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija i predaje se Opštini Nikšić – Građanskom birou.
Uz prijavu se prilaže:
rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;
kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima;
predlog projekta kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;
preporuke eksperata o kvalitetu projekta ukoliko ih posjeduje;
izjavu ovlašćenog lica da za sredstva koja potražuje od Komisije nije konkurisala kod drugih donatora; i
uvjerenje nadležnog organa državne uprave da nevladina organizacija nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je konkurs objavljen.
Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva po javnom konkursu za prethodnu godinu, prilažu i izvještaj o realizaciji projekta, sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj čija je sadržina propisana zakonom (bankovni izvodi, ugovori i fakture). Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi izvještaje, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.
Nevladina organizacija može konkurisati za dio nedostajućih sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.
Nevladina organizacija može konkurisati samo sa jednim projektom u godini za koju se sredstva opredjeljuju.
Predlog projekta treba da sadrži elemente po propisanom obrascu:
naziv projekta;
naziv organizacije sa bližim podacima (adresa, telefon/fax i e-mail);
oblast na koju se odnosi projekat sa konkretnim opisom šta se rješava realizacijom projekta, kao i usklađenost istog sa Strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine Nikšić.
kratkoročne i dugoročne ciljeve projekta;
detaljan opis projekta, po segmentima sa opisanim projektnim aktivnostima i dinamikom realizacije projekta, kao i potrebnom propratnom dokumentacijom (agende eventualnih planiranih aktivnosti – radionica i seminara, skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije i sl.);
način praćenja realizacije projekta;
realno opisanu održivost projekta;
biografiju odgovornih lica za realizaciju projekta i kontakt podatke (ime, prezime, adresa, e-mail);
Budžet projekta i
Broj žiro računa.
Komisija određuje 05.04.2022. godine kao „Dan otvorenih vrata“, na kojem će informisati nevladine organizacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu, a koji će se održati u zgradi Skupštine opštine, sala br. I, sa početkom u 11 časova.
Bliže informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu, mogu se dobiti i u Službi za saradnju, poslove predsjednika i informisanje putem telefona 040/214-239 ili na e mail: komisijanvo@niksic.me .
Prijave na Konkurs vrše se putem obrasca za prijavu predloga projekta koji je objavljen na web – sajtu Opštine Nikšić.
Predlog projekta dostavlja se na propisanom obrascu koji je objavljen na web-sajtu opštine Nikšić.
Ukoliko je nevladina organizacija dostavila nepotpunu ili nerazumljivu dokumentaciju Komisija će odmah a najkasnije u roku od tri dana od otvaranja koverti, obavijestiti nevladinu organizaciju o utvrđenim nedostacima uz upozorenje na posljedice neotklanjanja nedostataka. Rok za otklanjanje nedostataka je pet dana od dana dostavljanja obavještenja. Ako nevladina organizacija ne otkloni nedostatke u navedenom roku Komisija će odbiti predlog projekta.
7.12. Priložena dokumentacija se ne vraća.

7.13. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

7.14. Komisija će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana isteka roka Konkursa, koja će biti javno objavljena.

Predsjednik

Marko Kovačević, s.r.