CG Live

Vaš pogled na grad

JAVNI POZIV za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2022. godinu, u okviru mjere 2.2.2. Podrška organskoj proizvodnji.

Predmet Javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode organske proizvode u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Sl. list CG“, br. 56/13).

Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške.

Kroz ovaj Javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podršku po hektaru (ha) proizvodne površine, uslovnom grlu stoke, jedinki živine i broju pčelinjih društava, koji su u okviru organske proizvodnje registrovani u Registru subjekata u organskoj proizvodnji.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a isti se mogu preuzeti i u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje i Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva. Sve dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona 020/672-007.

Rok za dostavljanje zahtjeva je do 27.05.2022. godine. Zahtjev za podršku se može podnijeti najkasnije do 27.06.2022. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je Zahtjev za podršku podnešen u roku.