CG Live

Vaš pogled na grad

JAVNI POZIV za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane

Na osnovu člana 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – Agrobudžet („Službeni list CG”, broj 23/22) linija 3.6. Uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i objavljuje

                     JAVNI POZIV

    za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane 

                    u 2022. godini 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Ovim javnim pozivom uređuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

NAMJENA PODRŠKE

Nadoknada dijela troškova za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER.

KORISNICI PODRŠKE

Pravo na korišćenje podrške pod uslovima utvrđenim ovim javnim pozivom imaju:

Pravna lica i preduzetnici, kojima je pretežna djelatnost proizvodnja i promet poljoprivredno prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI:

Kratak opis korisnika podrške (djelatnost, proizvodi, plasman, kretanje izvoza, edukacija i sl.);

Dokaz o upisu u registre Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, zavisno od sektora proizvodnje i vrste proizvoda i/ili Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

Rješenje o upisu u Centralni registar privrednih subjekata, ne starije od 6 mjeseci (fotokopija);

Potvrda da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i drugih dažbina kojima upravlja Poreska uprava, ne starija od 6 mjeseci;

Popunjen Obrazac 1 za podršku sa potpisom podnosioca zahtjeva i pečatom preduzetnika odnosno pravnog lica (Obrazac 1 dat u prilogu ovog Javnog poziva);

Uplatnice, ovjerene potvrde o prenosu sredstava ili ovjereni izvod iz banke kao dokaz o izvršenoj uplati, a u slučaju da je investicija realizovana od strane inostrane firme ovjeren swift od strane banke;

Ovjerena fotokopija sertifikata, izdatog u tekućoj godini od strane akreditovane organizacije (akreditovane za uvedeni standard);

U slučaju da se zahtjevom traži podrška za resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane, dostaviti ovjerenu fotokopiju predhodno dobijenog sertifikata i ovjerenu fotokopiju dobijenog sertifikata u 2020. godini u procesu resertifikacije (izdatog od strane akreditovanog pravnog lica, za uvedeni standard);

Za KOSHER i HALAL sertifikate zapisnik inspektora nadležnog za poslove bezbjednosti hrane, kojim se potvrđuje da su u procesu proizvodnje sprovedene mjere samokontrole prema HACCP principima.

VISINA PODRŠKE I PROCEDURE REALIZACIJE

Podrška za namjene navedene u ovom javnom pozivu, nadoknada dijela troškova za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane, utvrđuje se u odnosu na procijenjenu vrijednost projekta, bez PDV-a. Maksimalno učešće budžetskih sredstava iznosi do 50% ukupnih troškova uvođenja, sertifikacije, resertifikacije, a najviše do 4.000,00 €.

Ispunjenost uslova za dodjelu podrške utvrđuje odgovorno lice za sprovođenje i realizaciju Javnog poziva iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje provjerava navode iz dokumentacije, utvrđuje ispunjenost uslova i vrši procjenu vrijednosti projekata po završenoj investiciji.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za korišćenje sredstava podrške podnose se isključivo na obrascu zahtjeva za podršku uz koji se dostavlja i ostala navedena dokumentacija. Obrazac zahtjeva se može preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili u kancelarijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili preko arhive Ministarstva u koverti na adresu:

               Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

                       Direktorat za poljoprivredu

za Javni poziv za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane u 2022. godini

                 Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica

Prihvatljive investicije su investicije realizovane tokom 2022. godine, do datuma podnošenja prijave. Rok za podnošenje prijava je do 15. novembra 2022. godine.

Nepotpune i neblagovremeno podnijete prijave kao i prijave koje nijesu ovjerene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nijesu u skladu sa uslovima Javnog poziva, neće se razmatrati.

Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-134 ili maila: merisa.cekic@mpsv.gov.me