CG Live

Vaš pogled na grad

Ministarstvo zdravlja usvojilo pravni okvir Elektronskog zdravstvenog kartona

Do nalaza i uputa na jedan klik

Zahvaljujući intenzivnim naporima Ministarstva zdravlja, građani Crne Gore, koji imaju zdravstveno osiguranje, tokom ove godine će prvi put imati sve informacije iz svojih zdravstvenih kartona i to preko aplikacije za mobilne telefone čija će izrada biti inicirana u narednom periodu. To znači da više nećete morati da čuvate nalaze, upute i slično, u fasciklama jer će vam biti dostupni, u svakom trenutku, i to na “jedan klik”. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je načinilo prvi korak – danas je stupio na snagu Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja osnovne medicinske dokumentacije. To je prvi put da se u Crnoj Gori definiše pravna regulativa i sadržaj Elektronskog zdravstvenog kartona. Nakon što pravne procedure budu završene, uslijediće i praktična primjena koja se očekuje u narednom periodu.

Pravilnikom je omogućeno da građani imaju jedinstveni elektronski zdravstveni karton sa podacima iz svih zdravstvenih ustanova, koji će im biti dostupni u svakom trenutku.

Elektronski zdravstveni karton pacijenta sadrži podatke sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite o prirodi bolesti i zdravstvenom problemu pacijenta zbog kojeg se obratio izabranom ljekaru, podatke sa sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite o izvršenoj dijagnostici, pregledima i preduzetim mjerama u liječenju, druge podatke o zdravstvenoj zaštiti (nalazi, izjave, mišljenja i sl.), kao i podatke iz medicinske dokumentacije koja nastane tokom pružanja zdravstvene zaštite kod drugih davalaca zdravstvene zaštite ili prilikom pružanja zdravstvene zaštite van Crne Gore. U jedinstvenom kartonu naćiće se i podaci iz privatnih klinika čija dostupnost bi pomogla u bržem dijagnostikovanju određenih bolesti.

Da bi pacijent pravovremeno dobio potrebno liječenje najbitnija je koordinacija i razmjena informacija, u čemu će elektronski zdravstveni karton znatno doprinijeti i pomoći.

Najveći dosadašnji nedostatak zdravstvenog sistema bio je elektronska nepovezanost i nemogućnost razmjene podataka između ustanova svih nivoa zdravstvene zaštite zbog čega su u gubitku bili pacijenti i građani Crne Gore.

Usljed takvog nedostatka otežana je bila i umnnogome usporena razmjena informacija između izabranih doktora i ljekara specijalista o zdravstvenom stanju, oboljenjima, prethodnim liječenjima pacijenta, a time i dostupnost zdravstvenih podataka i pacijentima i ljekarima što je u nepovoljan položaj dovodilo pacijente i građane kao ključne korisnike cjelokupnog zdravstvenog sistema.

Stoga je u Ministarstvu zdravlja u prethodnom periodu radilo puno u oblasti digitalizacije zdravstva odnosno na bližem definisanju sadržaja i načina vođenja elektronskog zdravstvenog kartona. Za kratko vrijeme ispravljeni su nedostaci nedovoljne povezanosti i nepristupačne razmjene podataka na svim nivoima zdravstvene zaštite o zdravstvenom stanju pacijenta.

Ideja elektronskog zdravstvenog kartona je da pacijent ima određeni set pridruženih ključnih podataka o prethodnim bolestima, bolestima roditelja, prethodnim liječenjima i svega što ljekari pitaju kada pacijenti odlaze na pregled, što će biti korisno kada se pacijent nađe u Hitnoj pomoći ili kod ljekara specijaliste. U elektronskom zdravstvenom kartonu će se, između ostalog, naći podaci o hroničnim oboljenjima pacijenata, ljekovima koje piju, da li su alergični na nešto, ali i koje su krvne grupe.

Prednost elektronskog zdravstvenog kartona je i u tome što će informacije biti dostupne svakom ljekaru kod kojeg se pacijenti liječe što doprinosi boljem liječenju pacijenta, a kroz elektronski zdravstveni karton i integraciju svih sistema uspostaviće se i brža i bolja komunikacija između ljekara specijaliste i izabranog doktora u dijelu zakazivanja specijalističkih pregleda.

Jedan od prioriteta Elektronskog zdravstvenog kartona, pored dostupnosti podataka građanima i ljekarima, je i sigurnost zdravstvenih podataka građana, o čemu će se u skladu sa propisima posebno voditi računa. Biće utvrđeno kojim podacima pristupa pacijent, kojim pristupa izabrani ljekar, kako pacijent daje autorizaciju, kako izabrani ljekar daje tu autorizaciju drugim ljekarima u sistemu i ostalo.

Dakle, cijela konzistentnost i funkcionalnost ovog pravilnika bazira se na nekoliko elemenata, u prvom redu vidljivost informacija, tj. vidljivost medicinskog stanja svakog pacijenta koji pristupa ljekaru/specijalisti, a takođe bitna stvar kako ne bi došlo do zloupotrebe ovih podataka je da logovanje, odnosno ostavljanje tragova pristupa ili eventualnog mijenjana podataka ostaje evidentirano.