CG Live

Vaš pogled na grad

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija za člana Etičkog odbora koji prati primjenu Kodeksa policijske etike

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/2018), ministar unutrašnjih poslova donosi

ODLUKU

o izboru predstavnika nevladinih organizacija za člana Etičkog odbora koji prati primjenu Kodeksa policijske etike

I Za člana Etičkog odbora koji prati primjenu Kodeksa policijske etike izabran je Marko Pejović.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ministarstvo unutrašnjih poslova je uputio javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Etičkog odbora koji prati primjenu Kodeksa policijske etike, koji je objavljen na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova 3. februara 2022. godine. Po isteku roka propisanog javnim pozivom, na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, po javnom pozivu za izbor člana/ice Etičkog odbora koji prati primjenu Kodeksa policijske etike, sačinjena je lista kandidata koji su predloženi za članove od strane nevladinih organizacija. Prispjeli su predlozi sa potpunom i validnom dokumentacijom od strane nevladinih organizacija:

  1. “Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM” – Podgorica; ”Crnogorska panevropska unija” – Podgorica; ”Centar za demokratsku tranziciju” – Podgorica; “ZELENI DOM – Green home”- Podgorica; ”Centar za monitoring i istraživanje – CEMI”- Podgorica; “Juventas”- Podgorica; “Sociološki centar Crne Gore – SOCEN”- Podgorica; Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” – Podgorica; “Crnogorska LGBTIQ asocijacija – Kvir Montenegro”- Podgorica ; ”Institut za medije Crne Gore”- Podgorica; ”Asocijacija Spektra”- Podgorica; ”CAZAS” – Podgorica; ”Centar za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO” – Podgorica, koje su predložile Marka Pejovića;
  2. “Građanska alijansa” – Podgorica; “Inicijativa mladih za ljudska prava”- Podgorica; – Podgorica; “LGBTIQ – Socijalni centar” – Podgorica; “LGBT Forum Progres” – Podgorica; “Đakomo adriatic” – Bijelo Polje, koje su predložile Bojanu Jokić. Ministarstvo unutrašnjih poslova, saglasno članu 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/2018), je na svojoj internet stranici dana 17. februara 2022. godine objavilo listu predstavnika nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile i dostavile uredne i potpune predloge.

Uvidom u listu kandidata i razmatrajući predloge utvrđeno je da predloženi predstavnik Marko Pejović, programski menadžer “Centra za demokratiju i ljudska prava – CEDEM” – Podgorica, ispunjava sve uslove iz javnog poziva, u skladu sa Uredbom, te da je njegovo dosadašnje iskustvo, istraživanja, objavljeni radovi, realizacija projekata iz oblasti ljudskih prava u vezi sa radom Policije, doprinos na unapređenju stanja u ovoj oblasti kao i kredibilitet nevladinih organizacija koje su ga predložile, opredijelile da ministar unutrašnjih poslova donose odluku po kojoj je navedeni kandidat izabran za člana Etičkog odbora koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.