CG Live

Vaš pogled na grad

KONKURS ZA STIPENDIRANJE MOJKOVAČKIH STUDENATA/KINJA ZA ŠKOLSKU 2021/22.

Opština Mojkovac, Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja, na osnovu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl.list RCG”-opštinski propisi, br. 42/06), objavljuje

KONKURS
za stipendiranje 50 studenata/kinja za školsku 21/22.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti dvije završne godine studija koji po prvi put upisuju školsku godinu za koju se stipendija traži, koji su državljani CG i imaju prebivalište na teritoriji Opštine Mojkovac i koji nijesu korisnici stipendije od strane drugog subjekta.

Prijavu na Konkurs možete preuzeti na pisarnici opštine ili ovdje na sajtu klikom na sledeći link: PRIJAVA.

Konkurs je otvoren zaključno sa 08.04.2022. godine.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti slati poštom na adresu: Opština Mojkovac – Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja- Komisija za dodjelu stipendija, trg Lj. Bakoča bb, 84205 Mojkovac ili predati na pisarnici Opštine.A

Detalje konkursa, obrazovne profile koji se stipendiraju, uslove, rokove i detalje o potrebnoj dokumentaciji preuzmite klikom na link: KONKURS 21/22.

Rang lista za dodjelu stipendija biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu Opštine dana 15.04.2022.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI
I KADROVSKA PITANJA OPŠTINE MOJKOVAC
shadowshadow